Sadržaj kolegija:

Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.

Analiza funkcionalnog i disfunkcionalnog obrasca pokretanja. Neurorizično i neurotipično dijete-motorički razvoj. Procjena neurorizičnog djeteta. Neurofiziološka pozadina pokreta. Osnovne smjernice uzimanja statusa, planiranja i evaluacije tretmana osoba s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Evaluacija i tretman hipotonih pacijenata. Evaluacija i tretman hipertonih pacijenata. Pozicioniranje i transferi. Testovi i mjerenja u neurološkoj rehabilitaciji. Osnovne tehnike „hands on“ tretmana – facilitacije.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Brumnić, V., Bošnjak, V., Znika, M., Čajkovac, N., Janković, S., Šklempe Kokić, I. (2016). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u sportu i rekreaciji. U: Smoljić, M., Janković, S. (ur.). Zbornik radova 2. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu”. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 28-41.
2.Grozdek, Čovićić G., Maček, Z. (2011) Neurofacilitacijska terapija. Zagreb: Zdravstveno Veleučilište Zagreb.
3.Maček, Z., Grozdek, G.: Mjerenja i dokumentacija u neurološkoj fizioterapiji. Fizioterapija 3 (dod. 2); 123 – 125.
4.Rimac, E., Gajari, A. Brumnić, V. (2017). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije nakon lezije prednje križne sveze. U: Smoljić, M., Janković, S. (ur.). Zbornik radova 3. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu”. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 204-212.
5.Skočilić, S. (1999). Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti – skripta za studente Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Klinika za dječje bolesti.
6.Smolić, S., Brumnić, V., Šklempe Kokić I. (2018). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u rehabilitaciji neuroloških bolesnika. U: Šeper, V. (ur.). Zbornik radova 4. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 128-136.
Dopunska literatura:
1.Adler, S. S., Beckers, D., & Buck, M. (2008). PNF in practice: an illustrated guide. Springer Science & Business Media.
2.Brumnić, V. (2018). Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija. Interni nastavni materijali iz kolegija Fizioterapijske vještine II za studente 3. godine Studija fizioterapije. Vukovar: Veleučlište Lavoslav Ružička u Vukovaru.
3.Jelica S. (2014) Conceptual approach to neurological rehabilitation-the Bobath concept. XXI Međunarodni znanstveni skup DIT Juraj Plenković, Zbornik radova, str. 296-300.
4.Jelica S., Kapac V., Bujišić G., Babić S., Jacić M., Gogić D. (2013) The Importance of Static and Dynamic Signs of Non-verbal Communication with Central Nervous System Impaired Children During the Kinesitherapy Treatment u: South Eastern Europe Health Sciences Journal (SEEHSJ) Travnik 2013, Vol.3 No 1, ISSN 2233-0186, str. 69-74.
5.Jelica, S. (2018) Osnove normalnog pokreta i tretmana neurološkog pacijenta. Interni nastavni materijali iz kolegoja Fizioterapijske vještine II.
6.Jelica S. (2009) Rana rehabilitacija odraslih pacijenta sa stečenom lezijom SŽS-a, Šesti kongres fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, Zbornik radova, str. 106-110.
7.Raine, S. Meadows, L, Ellerington, M. L. (2009) Bobath Concept- Theory and Clinical Practice in Neurological Rehabilitation, knjiga. Blackwell Publishing: Oxford, UK.
8.Glelsvik, B.B. (2008) The Bobath Concept in Adult neurologu, knjiga. Thieme: New York.
9.Hanson, C. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. U: Hall, C. M., Brody, L. T. (2005). Therapeutic exercise: moving toward function. Lippincott Williams & Wilkins. 309 – 329.
10.Kisner, C., Colby, L. A. (2007). Proprioceptive neuromuscular facilitation —principles and techniques. U: Kisner, C., Colby, L. A. Therapeutic exercise: Foundations and techniques. Philadelphia: Fa Davis Company.
11.Graham  JV. i sur. The  Bobath concept in contemporary clinical practice. Topics in stroke rehabilitation. 2009.

Ciljevi kolegija:

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene navedenih neurorazvojnih koncepata. Student će svladavanjem sadržaja usvojiti teorijske značajke neurorazvojnih koncepata i funkcionalnog pokreta. Student će samostalno moći primijeniti osnovna postupanja poput pozicioniranja i transfera sa neurološkim pacijentom u akutnoj fazi.  Student će moći primijeniti osnovne testove za procjenu neuroloških pacijenata. Student će moći primijeniti osnove „hands on“ tretmana u facilitaciji okretanja leđa-bok, ustajanja sjedeći-stojeći stav i hoda u postakutnoj fazi. Student će moći mobilizirati spastičnu muskulaturu ruke ili noge. Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene proprioceptivne neuromuskularne facilitacije. Student će samostalno na osnovu procjene moći primijeniti stečena znanja i osnovne postupanja s neuro-mišićno-koštanim pacijentima u akutnoj ili kroničnoj fazi.

Polaganje ispita:

Student je obavezan redovito pohađati vježbe. Student je obavezan položiti dva pisana kolokvija. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.