Sadržaj kolegija:

Zakonitosti planiranja i programiranja treninga u športskim aktivnostima na zdravom organizmu te ostvarivanje transformacijskih procesa pod utjecajem ciljane motoričke strukture aktivnosti; stvaranje motoričkog stereotipa gibanja; podizanje statusa treniranosti; uvod u teoriju treninga; uvod u kineziološku metodiku; antropometrija; kontrola transformacijskih procesa. Edukacija neplivača te usavršavanje plivačkih tehnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija – nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2005.
2.Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G.: Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1989.
3.Findak, V.. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture: priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture. Školska knjiga. Zagreb,2001.
Dopunska literatura:
1.Pejić, D., Krpan, I.: Osnove motoričkih transformacija-interna skripta. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 2013.
2.Guyton, A.C. Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti. Medicinska naklada. Zagreb, 1995.
3.Milanović, D. Priručnik za sportske trenere. Fakultet za fizičku kulturu. Zagreb, 1997.
4.Milanović, D., Čoh, M.  Metodika treninga eksplozivne snage. U: fitness, Međunarodno savjetovanje, 28.-31. ožujka 1996. (ur. D. Milanović). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, 47-52., 1996.
5.Pearl, B., Moran, G.T. Getting stronger, Shelter Publications, inc., Bolinas, California

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o načinima ostvarivanja transformacijskih procesa na vlastitom organizmu pomoću različitih oblika tjelesnih aktivnosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
–    razumjeti teoriju treninga,
–    razumjeti potrebu provedbe motoričkog testiranja,
–    provesti motoričko testiranje,
–    povezati rezultate motoričkog testiranja s izradom programa transformacijskog procesa,
–    opisati, definirati i izraditi plan i program transformacijskog procesa na osnovu rezultata testiranja motoričkih sposobnosti,
–    demonstrirati sastavnice transformacijskog procesa,
–    kritički analizirati primjenu transformacijskog procesa kod osoba sa smanjenom mogućnosti izvedbe normalnog pokreta.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: