Sadržaj kolegija:

Svrha procjenjivanja u fizioterapiji. Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti – manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena  posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje u planiranju fizioterapijske intervencije

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Klaić, I. Jakuš, L.: Fizioterapijska procjena – nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2010.
2.Klaić I., Jakuš L. Fizioterapijska procjena. Zdravstveno veleučilište, 2017.
3.Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L.: Evaluacijska lista za procjenu terapijskih postupaka. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1997.

Dopunska literatura:
1.Wieben, K., Falkenberg, B.: Muscle Function Testing – A Visual Guide: Thieme Medical Publishers, Inc. 2015.
2.Hueter-Becker, A., Doelken, M.: Physical Therapy Examination and Assessment: Thieme Medical Publishers, Inc. 2014.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti temeljna znanja i vještine potrebne za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti teorijske i praktične spoznaje o osnovnim metodama procjenjivanja, dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata te oblikovanja zaključaka procjene u okviru fizioterapijskog procesa.

Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti važnosti procjene kao osnove za planiranje fizioterapijskih postupaka, razumjeti, opisati, analizirati i usporediti osnovne metode procjenjivanja u fizioterapiji, demonstrirati temeljne praktične vještine provedbe subjektivnih i objektivnih postupaka procjene u fizioterapiji, koristiti različite sustave dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata, oblikovati zaključke procjene, te ih koristiti u planiranju fizioterapijske intervencije.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispi