Sadržaj kolegija:

Definicija zdravstvene psihologije, mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji, uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava, suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristupi u zdravstvu, oblici zdravstvenog ponašanja i zdravstvenog savjetovanja, utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti, osnovni pojmovi psihoneuroimunologije, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje, psihičke reakcije na tjelesne bolesti, problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici, načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti, psihološke reakcije na teške ozljede, psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet, psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol, psihološke metode terapije boli, psihološki problemi umirućih bolesnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Havelka M., Havelka Meštrović A. (2013): Zdravstvena psihologija-biopsihosocijalne odrednice zdravlja, Zagreb: Zdravstveno veleučilište.

Dopunska literatura:
1.Serafino E. P., Smith W. T. (2012): Health psychology-Biopsychosocial Interactions, USA: Wiley

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna prepoznavanje utjecaja psihičkih stanja na zdravlje i prepoznavanje psihičkih reakcija tijekom bolesti kao i za pružanje psihološke pomoći i podrške bolesniku i njegovoj obitelji. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: vrednovati suvremeni, cjeloviti, biosociopsihološki pristup zdravlju i bolesti, objasniti utjecaj psihosocijalnih činitelja na zdravlje i bolest, prepoznati psihičke reakcije na tjelesne bolesti, planirati psihološku pripremu bolesnika na medicinske postupke, primijeniti psihološka znanja i vještine u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: