Sadržaj kolegija:

Pregovaranje kao element konkurentske prednosti. Priroda pregovaranja. Pregovaračke filozofije. Pripreme za pregovore i proces pregovaranja. Tehnike pregovaranja. Pregovaračke strategije i taktike. Aktivno slušanje. Upravljanje pregovorima putem postavljanja pitanja. Pravila davanja i primanja ustupaka. Zaključivanje pregovora. Etička dimenzija pregovora i kroskulturni aspekti. Verbalna i neverbalna komunikacija. Žene kao pregovarači. Poslovni protokol. Komuniciranje kao dio kulture. Komunikacijski stilovi. Komunikacija – vještina / znanost. Komunikacija i okruženje. Poslovna komunikacija – temelj poslovnih procesa. Sredstva poslovne komunikacije. Oblici poslovne komunikacije. Proces poslovne komunikacije. Pravila za uspješno komuniciranje. Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije. Poslovna komunikacija u E-poslovanju: zakonske pretpostavke, problemi sigurnosti. Poslovna komunikacija u E-uredskom poslovanju. Poslovna komunikacija u E-trgovini. Poslovna komunikacija u E-marketingu. Poslovna komunikacija u E-bankarstvu. Etička načela – kodeksi u poslovnoj komunikaciji. Poslovna komunikacija i odnosi sa javnošću. Suradnja sa medijima. Multimedija u funkciji poslovne komunikacije. Tehnike kreativnosti i timskog rada. Simulacija poslovnih slučajeva.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Lamza-Maronić, M., Glavaš, J. (2008) Poslovno komuniciranje. Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek
2.Bovee, C. L., Thill, J. V. (2011) Suvremene poslovne komunikacije. Mate d.o.o. Zagreb
3.Lewicky, R. J., Saunders,  D. M., Barry, B. (2010)  Pregovaranje. Mate d.o.o. Zagreb

Izborna literatura:

1.Ožanić, M. (2009) Poslovna pisma ili kako učinkovito napisati poslovno pismo. Tehnološki park. Zagreb
2.Biondić Vince, D. (2012) Kako uspješno pregovarati. Biondi d.o.o. Zagreb

Ciljevi kolegija:

Kolegij poslovno pregovaranje i poslovno komuniciranje temelji se na usvajanju potrebnih općih znanja i vještina za svakodnevnu komunikaciju u poslovnom okruženju. Specifični cilj kolegija je upoznavanje studenata s prirodom i tehnologijom poslovnog pregovaranja i komuniciranja putem predavanja, simulacije poslovnih procesa, praktičnih vježbi i tako stvaranja uvjeta za brže uključivanje u proces rada i rješavanje praktičnih problema.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: