Sadržaj kolegija:

Kolegij obrađuje poslovno telefoniranje, sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima. Poslovne vještine bit će usavršavane uz korištenje najsuvremenije računalne multimedijalne građe. Studenti će slušati i analizirati autentične uspješne njemačke telefonske razgovore, diskusije i sastanke na poslovnome stranom jeziku. Nakon uvođenja vokabulara i struktura, studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama, tijekom kojih će moći provjeriti svoje znanje. Kod telefoniranja će poseban naglasak biti stavljen na sljedeća znanje i vještine: predstavljanje, uspostavljanje veze, razumijevanje snimljenih poruka, dogovaranje sastanaka, provjeravanje informacija putem telefona, rješavanje pritužbi i sl. Studenti će, također, uvježbavati jezične strukture i vještine potrebne za sudjelovanje u diskusijama i poslovnim sastancima na stranom jeziku. Pritom će poseban naglasak biti na sljedećim znanjima i vještinama: karakteristike dobrih i loših sastanaka, vođenje poslovnih sastanaka, iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata, prihvaćanja i odbijanja prijedloga i sl.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2003): Poslovni njemački I, Mikrorad, Zagreb.
2.Dreyer, H., Schmitt, R. (2006): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag.
3.Engler, T. (2006): Deutsche Grammatik – kein Problem, Školska knjiga, Zagreb.
Izborna literatura:

1.Langenscheidts Großwörterbuch (2002) – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und München.
2.Hrvatsko-njemački poslovni rječnik po izboru.
3.Rodek, S. (2009):Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Kroatisch / Njemačko – hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb.
4.Uroić, M., Hurm, A. (2004): Njemačko-hrvatski rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.
5.Jakić, B., Hurm, A. (2004): Hrvatsko-njemački rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija jest ponuditi studentima jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama. Nakon odslušanog kolegija, studenti će moći razumjeti telefonske poslovne razgovore, diskusije i poslovne sastanke te se učinkovito koristiti strukturama i vještinama potrebnim za aktivno sudjelovanje u takvim poslovnim situacijama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: