Sadržaj kolegija:

1. Uvodno o trgovinskom menadžmentu. Strukturne promjene i strategijsko upravljanje u trgovini. Struktura suvremene trgovine: tržište i trgovinski poslovni subjekti i trgovinske poslovne jedinice. Teorije i koncepcije promjena trgovinskih oblika. Trgovinski menadžment, strategije u sklopu trgovinskog menadžmenta i njihov razvoj. 2. Strategije trgovinskih poslovnih subjekata. Marketing strategija. Financijska strategija. Integrirane strategije. Modeli profitabilnosti. Menadžment proizvodnosti. Menadžment profitabilnosti. Menadžment konkurentnosti. 3. Strategija organizacijskih promjena. Strategija i struktura. Izgradnja organizacijske strukture. Organizacija i kadrovi. 4. Etička i pravna ograničenja slobode trgovinskog poduzetništva 5. Budućnost trgovinskog menadžmenta. Seminarska nastava: Seminarska nastava se odnosi na izučavanje slučajeva iz prakse (case study). Na temelju teorijskih i praktičkih znanja student je dužan izraditi pisani seminarski rad koji se odnosi na problematiku osmišljavanja i menadžmenta (npr. strategije, organizacije i sl.) za odabrani gospodarski subjekt ili kooperacijsku tvorevinu.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Segetlija, Z.: Trgovinsko poslovanje, Ekonomski  fakultet u Osijeku, Osijek, 2006.
2.Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, Maja: Strategija maloprodaje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 1999

Izborna literatura:
1.Retailing Management, : Michael Levy , Publisher: McGraw-Hill Higher Education, 2017.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s poslovnom koncepcijom menadžmenta u trgovinskoj djelatnosti, te stjecanje temeljnih znanja o menadžmentu u gospodarskim subjektima iz trgovinske djelatnosti.

Polaganje ispita:

Kolokvij i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: