Sadržaj kolegija:

 1. Ljudski potencijal – definicija, oblici, značenje i primjena. Strateški resurs.
 2. Motivacija, nagrađivanje, načini pronalaska optimalnih uvjeta za ljudske resurse.
 3. Predviđanje potreba (selekcija, planiranje i analiza).
 4. Mentoriranje, učenje, usavršavanje, obuka ljudskih potencijala.
 5. Timski rad – prednosti, nedostatci, pozitivni i negativni primjeri.
 6. Rješavanje sukoba i konfliktnih situacija.
 7. Otpor promjenama i izlazak iz zone ugode. Odabir optimalnog zadatka za svakog člana tima.
 8. Radni odnosi i izračuni iznosa naknade (plaće).
 9. Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u upravljanju ljudskim potencijalima.
 10. Timski alati i kolaboracija u virtualnom okruženju.
 11. SCRUM, AGILE i Waterfall metodologije i odnos prema ljudskim potencijalima.
 12. Računalni sustav. Podaci i informacije. Ljudi. Organizacija. Komunikacija.
 13. Sigurnosni aspekti korištenja IT i ljudskih potencijala.

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Dessler, G.: Upravljanje ljudskim potencijalima, XII. globalno izdanje, Mate d.o.o., Zagreb, 2015.
 2. Puvača, M.: Bilješke/handouti s predavanja na predmetu.

Dopunska literatura:

 1. Bahtijarević Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999.
 2. Goleman, D.: Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zagreb, 1997.
 3. Web izvori koji će biti dani uz svako predavanje.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je približiti studentima osnovna znanja ljudskim resursima odnosno potencijalima. Dodatno, obzirom na dinamiku globalnog tržišta važno je uputiti ih u vještine odabira kvalitetnih suradnika ili članova tima, ali i primijenjenoj informacijskoj tehnologiji (IT) koja olakšava timske zadatke i projekte. Kao dodatni cilj zacrtano je razumijevanje dinamike kojom se kvalitetni ljudski resursi razvijaju, koje su mogućnosti njihova zadržavanja u timovima i koje tražene osobine djelatnika znanja u 21. stoljeću.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Milas Dorotea, mag. phil. et mag. rel., pred.

Izvođač kolegija:

Milas Dorotea, mag. phil. et mag. rel., pred.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: