Sadržaj kolegija:

1. Elektroničko okružje gospodarskih subjekata. 2. Internet. Internetski servisi. Mobilni Internet. 3. Elektronički marketing. Tehnike e–marketinga. e–Marketing informacijski sustav. e–marketing istraživanja 4. Proizvodi i usluge u e–okružju 5. e-komunikacija 6. e-distribucija i poslovni modeli 7. Plaćanje u e– trgovini 8. Uslužni modeli na Internetu 9. Slučajevi primjene e–marketinga: e–marketing u turizmu i ugostiteljstvu; e–marketing u bankarstvu. Vježbe se odnose na simulaciju poslovnih procesa i praktični rad studenata na računalima.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Ružić, D.: e–Marketing, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.
2.Čerić, V., Varga, M. (red.): Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
Izborna literatura:
1.Strauss, Juddy; Frost, R.: E–marketing, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001.
2.Web izvori.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje s osobitostima virtualnog elektroničkog tržišta (cyber tržišta) i tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom tržištu.

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Kulić Katarina, dipl. oec., pred.

Izvođač kolegija:

Kulić Katarina, dipl. oec., pred.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: