Sadržaj kolegija:

1. Pozicija trgovine u gospodarskom okruženju RH i njena transparentnost s obzirom na Europsku Uniju 2. Distribucijski i logistički sustavi. Tokovi u distribuciji. Kanali distribucije u RH. Kanali distribucije u Europskoj Uniji 3. Logistički sustavi i njihovo fizičko, vrijednosno i informacijsko povezivanje. 4. Informacijski sustav trgovinskog poduzeća – pojam, klasifikacija, zadaci, struktura. 5. Kolanje informacija u procesima nabave, prodaje i skladištenja. Informatizacija nabavnog i prodajnog poslovanja. Primjeri kolanja dokumenata i informacija. 6. Primjeri poslovnih procesa u veleprodaji. Primjeri poslovnih procesa u maloprodaji. 7. Elektroničko poslovanje. Globalizacija elektroničke trgovine. Poslovni modeli elektroničke trgovine (B2B i B2C). Novi trgovinski oblici. Poslovna dokumentacija u elektroničkoj razmjeni. Elektroničko plaćanje. Strategija privlačenja, zadržavanja i praćenja kupaca u uvjetima E-trgovine. 8. Razvoj informacijskih tehnologija i upravljanje informacijskom tehnologijom u kanalima distribucije. 9. Primjena međunarodnog sustava označivanja artikala EAN. Sustavi EAN i JPC-kompatibilnost. Interno označavanje artikala u trgovini. Funkcioniranje sustava POS – EAN i njihovo povezivanje s ostalim sustavima. 10. Međunarodni trgovinski lanci u RH. Međunarodni trgovinski lanci i Europska Unija. Svjetska trgovinska organizacija (WTO), Europska Unija i Republika Hrvatska. Trendovi daljnjeg razvoja trgovine i perspektive E-trgovine.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Segetlija, Z., Lamza Maronić, M. (2001.) Distribucija, logistika, informatika, II izdanje. Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek.
2.Panian, Z. (2000.) Elektroničko trgovanje. Sinergija. Zagreb

Izborna literatura:
1.Segetlija, Z., Lamza Maronić, M. (2001.) Marketing trgovine. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (izabrana poglavlja).
2.Birkin, M., Clarke, G., Clarke, M. (2002.) Retail Intelligence and Network Planning. Wiley & Son Ltd.
3.Kliment, A. (2003.) Tradicionalne i digitalne poslovne komunikacije. Mikrokrad. Zagreb.
4.Korisni linkovi s interneta.
5.Suvremena trgovina, časopis, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Predmet IT u kanalima distribucije na stručnom studiju želi približiti studentima aplikaciju IT u kanalima distribucije kroz predavanja, simulaciju poslovanja, multimediju i internet, te praktične vježbe i tako stvoriti uvjete za što brže uključenje u proces rada uz mogućnost rješavanja praktičnih problema.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Majstorović Mira, pred.

mr. sc. Ivanković Darija, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Majstorović Mira, pred.

ECTS bodova: 5

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti