Sadržaj kolegija:

1.Informacijska tehnologija u poslovanju. Definicije i sadržaji. Kratka povijest i trendovi razvoja i informacijske tehnologije. Informacijska tehnologija kao strateški resurs.
1.Računalni sustav. Podaci i informacije. Komponente i podsustavi računalnog sustava. Hardver. Softver. Ljudi. Organizacija. Komunikacija. Tipovi računalnih sustava. Parametri po kojima se karakteriziraju računala. Procesi i faze u računalnom sustavu.
2.Algoritmi i programiranje računala. Pristup rješavanju problema pomoću računala. Pojam algoritma. Algoritamske strukture. Kodiranje algoritama i programske strukture. Programski jezici. Kompileri i intrepreteri. Strukture podataka.
3.Model računalnog sustava. Von Neumannov model računalnog sustava. Središnja jedinica računala. Procesor. Radna memorija. Izvođenje programa i skupovi instrukcija. Ulazno izlazni podsustav, sabirnice i kartice za proširenja. Ulazni uređaji i naprave. Izlazni uređaji i naprave. Uređaji za pohranu podataka. Fizička i logička organizacija podataka.
4.Sistemski softver. Operacijski sustavi. Pomoćni i uslužni programi.
5.Komunikacije i mreže računala. Uloga i zadaci računalnih mreža. Arhitektura računalnih mreža. Mediji za prijenos podataka. Kompresija i kriptiranje podataka u prijenosu. Izgradnja računalnih mreža.
6.Informacijski sustavi. Uloga i zadaci IS-a. Dijelovi i podsustavi IS-a. IS kao model poslovnog sustava. Izgradnja IS-a. Pristup izgradnji IS-a. Projektiranje IS-a. Upravljanje IS-om. Integracija – ERP. Uredski informacijski sustav.
7.Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka. Vrste baza podataka. Modeli baza podataka. Relacijske baze podataka. XML baze podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka. Skladišta podatka. Skladištenje podataka. Dimenzijske baze podataka. Oblikovanje dimenzijskih baza. Otkrivanje veza i stvaranje znanja. Rudarenje podataka.
8.Sustavi za potporu odlučivanju. Odlučivanje i donositelji odluka. Vrste sustava za potporu odlučivanju. Potpora odlučivanju u skupini. Analitičko modeliranje i tablični kalkulatori. Sustavi temeljeni na znanju. Ekspertni sustavi. Neuronske mreže. Inteligentni agenti.
9.Internet i elektroničko poslovanje. Internet i njegovi servisi. Pretraživanje Interneta. Elektroničko i mobilno poslovanje. Sigurnost umreženih sustava.
10.Suvremena informacijska tehnologija. Multimedijski sustavi. Vizualizacija podataka i prividna stvarnost. Virtualne organizacije.
11.Sigurnosni aspekti korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije. Identifikacija, Autentifikacija i Autorizacija. Računalna zaštita. Kompjutorska higijena. Intelektualno vlasništvo, licence.
12.Osnove ergonomski ispravnog korištenja računalne opreme.
13.Održivi razvitak, recikliranje računalne opreme i pitanja zaštite okoliša.

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Čerić, V., Varga, M., Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
  2. Mesarić, J., Zekić-Sušac, M., Dukić, B., PC u uredskom poslovanju, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.
    Izborna literatura:
  3. Gupta, U., Information Systems, Success in the 21st century, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000.
  4. Hinkle, D., Marple, M., Stewart, K., MS Office XP Suite: A Comprehensive Approach, Student Edition, Glencoe/McGraw-Hill, 2002.
  5. Web izvori

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija (opće kompetencije) su: pružiti studentima osnovna znanja o informacijskoj tehnologiji i naučiti ih osnovama vještine poslovne uporabe računala, a u svrhu stvaranja temelja za stjecanje specijaliziranih znanja potrebnih za upravljanje informacijama u poslovanju. Specifične kompetencije: omogućiti razvijanje specijaliziranih znanja i vještina u područjima: računalni sustav, programiranje, baze podataka, sistemski softver, informacijski sustavi, sustavi za potporu odlučivanju, Internet i elektroničko poslovanje. Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru seminarskih radova i vježbi izradom projektnih zadataka prema preferencijama studenata.

Polaganje ispita:

Pismeni ispit uz računalo i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: