Sadržaj kolegija:

Opći dio građanskog prava. Pojam i načela građanskog prava. Odnos građanskog prava prema srodnim pravnim disciplinama. Izvori građanskog prava. Građanskopravni odnos. Subjekti građanskog prava. Fizička osoba. Pravna osoba. Subjektivna građanska prava, Objekti građanskog prava. Pojam i vrste stvari. Činidba. Imovina. Pojam i vrste pravnih poslova. Valjanost i nevaljanost pravnih poslova. Konvalidacija. Konverzija. Stjecanje i gubitak prava.

Stvarno pravo. Pojam, karakteristike i vrste stvarnih prava. Posjed. Pojam i vrste posjeda. Zaštita i prestanak posjeda. Pravo vlasništva. Suvlasništvo. Zajedničko vlasništvo. Etažno vlasništvo. Prethodno i potonje vlasništvo. Stjecanje prava vlasništva. Dosjelost. Zaštita i prestanak prava vlasništva. Zemljišne knjige. Sustav zemljišne knjige. Vrste upisa u zemljišnu knjigu. Služnosti. Vrste služnosti. Zaštita i prestanak služnosti. Založno pravo. Vrste založnog prava. Zaštita i prestanak založnog prava. Pravo građenja.

Obvezno pravo. Temeljna načela. Pojam i vrste obveza. Pojam i vrste ugovora. Sklapanje ugovora. Pojačanje obveznopravnog odnosa. Promjene u obvezno pravnom odnosu. Prestanak obveznopravnog odnosa. Ugovori o prijenosu stvari i prava (prodaja, zamjena, darovanje). Ugovori o uporabi i korištenju stvari (zakup, najam, zajam, posudba). Ugovori o uslugama (ugovor o djelu, ostava, nalog punovlašće). Odgovornost za štetu. Pojam i vrste šteta. Vrste odgovornosti za štetu. Popravljanje štete. Jednostrana izjava volje kao izvor obveza.

Nasljedno pravo. Pojam, izvor i  načela nasljednog prava. Pretpostavke nasljeđivanja. Zakonsko nasljedno pravo. Oporučno nasljedno pravo. Nužno nasljedno pravo. Odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove. Ošasna ostavina. Nasljednopravni ugovori.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Vedriš, M. – Klarić, P.:Građansko pravo, Zagreb, 2009., Narodne novine.
Dopunska literatura:
1.Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11 78/15, 29/18.
2.Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14.
3.Zakon o nasljeđivanju, Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19.
4.Zakon o zemljišnim knjigama, Narodne novine, 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17.

Ciljevi kolegija:

Kolegij Osnove građanskog prava obrazuje studente o temeljnim institutima građanskog prava. U općem djelu građanskog prava stječu se znanja ne samo iz građanskog prava nego i znanja o temeljnim pojmovima koji su značajni i za druge pravne discipline, poglavito one koje su srodne građanskom pravu. U stvarnom se pravu stječu opća i posebna znanja o pojedinim stvarnim pravima i drugim pojmovima stvarnog prava pri čemu se posebno naglašava pravo vlasništva. U nasljednom se pravu stječu opća i posebna znanja koja su povezana s nasljeđivanjem odnosno uređivanjem sudbine prava i obveza koja su pripadala ostavitelju . U obveznom se pravu stječu opća i posebna znanja o pojedinim izvorima obveza. Predmet je povezan s Osnovama trgovačkog prava i Statusnim pravom građana.

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: