Sadržaj kolegija:

1. Pojam i svrha upravnog spora. Načela upravnog spora.
2. Predmet upravnog spora. Iznimke od vođenja upravnog spora.
3. Modeli sudbenog nadzora nad upravom. Vrste upravnih sporova u teoriji.
4. Nadležnost i sastav upravnih sudova i Visokog upravnog suda RH.
5. Stranka i zastupanje u upravnom sporu. Izuzeće suca.
6. Pokretanje prvostupanjskog upravnog spora. Tužba (ocjenjivanje pretpostavki, dijelovi, rokovi, odgodni učinak, predaja). Primjer tužbe (podnesci).
7. Postupanje suda po tužbi. Usmena rasprava i iznimke.
8. Radnje u upravnom sporu. Dokazivanje u upravnom sporu. Dostava u upravnom sporu.
9. Vrste sudskih odluka u upravnom sporu. Pravomoćnost presude. Primjeri i analiza sudskih odluka.
10. Ogledni spor. Povrat u prijašnje stanje. Prekid i obustava spora.
11. Pojam i vrste pravnih lijekova u upravnom sporu.
12. Žalba u upravnom sporu. Primjeri i analiza odabranih žalbenih predmeta. Obnova spora.
13. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude. Uloga DORH-a i Vrhovnog suda RH.
14. Troškovi upravnog spora.vzvršenje sudskih odluka u upravnom sporu.
15. Ocjena zakonitosti opći akata. Primjeri i analiza odabranih predmeta (odluka VUS-a). Sudska nagodba.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1. Zakon o upravnim sporovima, (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
2. Staničić, Frane; Britvić Vetma, Bosiljka; Horvat, Božidar, Komentar Zakona o upravnim sporovima, Narodne novine, Zagreb, 2017.

Dopunska literatura:

1. Borković, Ivo, Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. (str. 483.- 529.)
2. Đerđa, Dario, Upravni spor, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 2017.
3. Đerđa, Dario; Šikić, Marko, Komentar Zakona o upravnim sporovima, Novi informator, Zagreb, 2012.
4. Ljubanović, Boris; Britvić Vetma, Bosiljka, Vrste upravnih sporova, Hrvatska i komparativna javna uprava, Vol. 11, br. 3/2011, str. 753.-771.
5. Đanić Čeko, Ana, Razvoj pravne zaštite građana putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj, Hrvatska i komparativna javna uprava, Vol. 21, br. 3/2021, str. 489.-528.
6. Đanić Čeko, Ana, Specifičnosti uloge Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u jednostupanjskom upravnom sporu na osnovi posebnih zakona (lex specialis), Harmonius: Journal of legal and social studies in South East Europe, br. 7/2018, str. 17.-45.

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmom upravnog sudovanja, temeljnim procesnim institutima upravnog spora, osnovama ustrojstva sudbene vlasti i sustavom upravnog sudovanja. Studenti će nakon uspješnog polaganja kolegija biti osposobljeni za primjenu stečenih znanja pozitivno-pravnog uređenja za tumačenje zakonskih odredbi te primjenu u praksi na konkretne slučajeve /predmete. Isto tako, cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama sustava sudbenog nadzora nad upravom te razumijevanje načina provođenja upravnog spora u Republici Hrvatskoj. Studenti trebaju primijeniti stečeno znanje na slučajeve iz prakse i razviti samostalnost i kritično razmišljanje. Cilj je upoznati studente s teorijskim vrstama upravnih sporova te primjenom istih u pozitivno-pravnom uređenju upravnog spora u Republici Hrvatskoj. Iznijeti temeljene odrednice reforme upravnog sudstva ostvarene 2012. te raspravljati o normativnim rješenjima trenutnog uređenja.

Polaganje ispita:

Pismeno i usmeno.

Nositelj kolegija:

izv. prof. dr. sc. Đanić Čeko Ana, Vanjski suradnik

Izvođač kolegija:

izv. prof. dr. sc. Đanić Čeko Ana, Vanjski suradnik

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: