Sadržaj kolegija:

Pojam statusnih prava, njihovo značenje u zaštiti osobe i pravnom prometu. Bračno pravo. Pojam braka. Trajna obilježja braka. Pretpostavke za postojanje braka. Bračne smetnje – uklonjive, neuklonjive. Postupak sklapanja braka. Osobna prava i dužnosti bračnih drugova. Prava i dužnosti koje uređuju strogi propisi. Prava i dužnosti koje se uređuju sporazumno. Prestanak braka – smrću bračnog druga i proglašenjem nestalog bračnog druga umrlim, poništenjem, razvodom. Postupak posredovanja prije razvoda braka. Imovinski odnos bračnih drugova. Bračna stečevina. Vlastita imovina bračnih drugova. Bračni ugovor. Imovinski odnosi izvanbračnih drugova. Majčinstvo i očinstvo. Utvrđivanje majčinstva. Priznanje majčinstva. Predmnjeva o bračnom očinstvu. Utvrđivanje izvanbračnog očinstva. Osporavanje majčinstva. Osporavanje očinstva. Roditeljska skrb. Prava djece u obiteljskom zakonodavstvu. Mjere za zaštitu osobnih interesa djeteta. Upozorenje na pogreške i propuste. Nadzor nad roditeljskom skrbi. Oduzimanje roditelju prava da živi sa svojim djetetom. Upućivanje djeteta u ustanovu socijalne skrbi. Oduzimanje roditeljske skrbi. Posvojenje. Pretpostavke za posvajanje na strani posvojitelja (aktivna adoptivna sposobnost). Pretpostavka na strani posvojenika (pasivna adoptivna sposobnost). Osnivanje posvojenje. Prava i dužnosti iz posvojenja. Skrbništvo. Ovlasti centra za socijalnu skrb. Vrste skrbništva. Skrbništvo za maloljetne osobe. Skrbništvo za osobne lišene poslovne sposobnosti. Skrbništvo za posebne stečajeve. Zapreke za obavljanje skrbničke dužnosti. Dužnosti skrbnika. Uzdržavanje. Načela i pravna obilježja uzdržavanja. Uzdržavanje između roditelja i djece. Uzdržavanje između ostalih srodnika. Uzdržavanje između tazbinskih srodnika. Uzdržavanje bračnog druga. Uzdržavanje izvan bračnog druga i uzdržavanje majke izvanbračnog djeteta. Državljanstvo. Stjecanje hrvatskog državljanstva – podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem, po međunarodnim ugovorima. Prestanak državljanstva. Isprave o dokazivanju hrvatskog državljanstva. Prebivalište i boravište građana. Putne isprave hrvatskih državljana. Osobno ime. Matični broj građana. Stranci-pojam, putne isprave, ulazak i izlazak stranaca iz države.

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Alinčić, M. – Bakarić, A. – Hrabar, D. – Jakovac Lozić, D. – Korać Graovac, A.: «Obiteljsko pravo»,Zagreb, 2007.
2.Obiteljski zakon, Narodne novine br. 103/15.
3.Zakon o hrvatskom državljanstvu, N.N., br 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15.
4.Zakon o prebivalištu, N.N., br. 144/12, 158/13.
5.Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, N.N., br. 77/99, 33/02, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15.
6.Zakon o osobnoj iskaznici, N.N., br. 62/15.
7.Zakon o osobnom imenu, N.N., br. 118/12, 70/17.
8.Zakon o strancima, N.N., br.130/11, 74/13, 69/17, 46/18.

Ciljevi kolegija:

Stječu se znanja o svim relevantnim elementima obiteljskog prava, državljanstva, prebivališta i boravišta, status stranca i ostalim statusnim pitanjima. Predmet je povezan s građanskim i upravnim pravom

Polaganje ispita:

Usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: