Sadržaj kolegija:

Informatička tehnologija i javna uprava

Vrste i povijesni razvoj IKT-a. Teorija sustava. Teorija informacija. Teorija upravljanja. Odnos prava, javne uprave i informatičke tehnologije. Nastanak pravne informatike: jurimetrija, primjena pravne informatike, kompjutersko, informatičko, informacijsko pravo.

Elektronska uprava

Integralna elektronska uprava. Općenito o e-upravljanju: tehnološka oprema i obučenost upravnog osoblja; kontinuirano obrazovanje; obrazovanje korisnika e-uprave; Zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj i poredbeno. Korištenje baza podataka koje su dostupne bez naplate.

Područja primjene informatike u javnoj upravi i pravo informacija

Predmet prava informacija. Subjekti prava informacija. Pravna informatika i upravno pravo. Informatizacija javne uprave.

Ustavno pravo kao izvor prava informacija

Robni karakter informacije. Javno informiranje i telekomunikacije (mediji). Pravno na informaciju i državni informacijski sustav. Pravni informacijski sustavi: Informacijski sustavi; Izgradnja pravnih informacijskih sustava.

Uvod u statistiku

1. Pojam, zadaća i predmet statistike; Kratki historijat statistike; Određenje statistike; Mjesto statistike u znanstvenom istraživanju; Odnos teorije i statisitčkih podataka.

2. Osnovni pojmovi statistike masovnih pojava Ispitivanje javnog mnijenja; Statistički skup; Statistička masa; Popis stanovništva; Statistički ljetopis

3. Deskriptivna statistika; Pojam i vrste varijabli; Apsolutni i relativni brojevi; Statistički nizovi; Grafičko I tablično prikazivanje statističkih podataka; Mjere centralne tendencije; Mjere disperzije; Momenti distribucije frekvencija; Mjere asimetrije; Mjere spljoštenosti.

4. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti; Pojam vjerojatnosti; Tipovi vjerojatnosti; Teorijska i empirijska vjerojatnost; Kontinuirane i diskontinuirane slučajne varijable; Funkcija vjerojatnosti; Distribucije vjerojatnosti; Klasifikacija distribucija vjerojatnosti i primjeri.

Popis literature:

1.Ivan Mecanović/ Predrag Zima: Uvod u pravo informacija, Osijek, 2007.
2.Petz, B.: Statistika za ne matematičare, Naklada Slap, Jastrebarsko , 2007.
Dopunska literatura
1.Petz, B.: Statistički rječnik, 2001.
2.Željko Panian: Poslovna informatika, Zagreb, 2001. (str.:1-73; 115-123)
3.Web izvori.

Ciljevi kolegija:

Ovladavanje teorijskim spoznajama iz cjelina koje se izučavaju na predmetu, te vještina izračunavanja izučenih statističkih parametara. Specifične kompetencije: sposobnost provođenja istraživačke zadaće na terenu, primjenom suvremene informatičke tehnologije, analiziranje prikupljenih podataka te tumačenje izračunatih pokazatelja s metodološkog i stručnog stajališta. Povezivanjem statističke interpretacije i pravne informatike studenti stječu posebne sposobnosti uočavanja moguće manipulacije podatcima – rezultatima, čime se povećava njihovo znanje o promatranim pojavama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: