Sadržaj kolegija:

Organizacija sporta u Republici Hrvatskoj. Ustavnopravni i politički aspekti sporta. Prikaz i primjena Zakona o sportu, te ostalih zakona koji se primjenjuju na pravne odnose u sportu u pogledu primjene postulata sportskog građanskog prava, sportskog kaznenog prava, sportskog postupovnog prava, prava osoba u sportu, sportskog trgovačkog prava, sportskog radnog prava, sportskog prekršajnog prava, međunarodnog sportskog prava, prava osiguranja u sportu i uprave u sportu. Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o fizioterapijskoj djelatnosti, Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Način pretraživanja pravnih propisa iz područja sporta i zdravstva.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Crnić. I. i dr.: (Uvod u) športsko pravo, Inženjerski biro d.d. Zagreb, 2009.

2.Smoljić, Mirko: Zakonodavstvo u zdravstvu, Vukovar, 2013., Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

3.Zakon o sportu (NN 71/06., 124/10., 124/11. i 86/12.)

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija je stjecanje temeljnih znanja o pravnim propisima koji reguliraju odnose u sportu u Republici Hrvatskoj, te o sadržaju pravnih propisa koji bitno utječu na razne vrste pravnih odnosa u domaćem i međunarodnom sustavu sporta.

Cilj kolegija je stjecanje temeljnih i proširenih znanja o stanju zdravstvenog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u području zdravstvene zaštite, obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj, kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, liječništva, fizioterapijske djelatnosti, ljekarništva, sestrinstva, stomatološke djelatnosti, primaljstva, medicinsko-biokemijske djelatnosti, djelatnosti u zdravstvu, uzimanja i presađivanja dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, krvi i krvnih pripravaka, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, suzbijanja zlouporabe droge, zaštite osoba s duševnim smetnjama, lijekova i medicinskih proizvoda, kemikalija, biocidnih pripravaka i provođenja određenih Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, te nadalje, u području sanitarne inspekcije, ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda, predmetima opće uporabe, radiološke i nuklearne sigurnosti, zaštite od neionizirajudeg zračenja, zaštite od buke i genetski modificiranih organizama.

Polaganje ispita:

Uz uredno izvršenu obavezu prisustvovanja nastavi i izrade seminara, ocjena se oblikuje na usmenom ispitu iz cjelokupnog gradiva.

Nositelj kolegija:

Belaj Ivan, mag. iur., v. pred.

Izvođač kolegija:

Belaj Ivan, mag. iur., v. pred.

Rožac Domagoj, univ. mag. iur., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: