Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Uloga fizioterapeuta u prevenciji bolesti i patoloških stanja
 3. Fizioterapijski postupci u prevenciji nastanka bolesti krvožilnog sustava
 4. Fizioterapijski postupci u prevenciji reumatskih bolesti
 5. Fizioterapijski postupci u prevenciji nastanka respiratornih bolesti
 6. Fizioterapijski postupci u prevenciji neuroloških bolesti
 7. Fizioterapijski postupci u prevenciji nastanka osteoporoze
 8. Fizioterapijski postupci u prevenciji nastanka bolnih sindroma kralježnice
 9. Fizioterapijski postupci u prevenciji nastanka ozljeda kod sportaša i rekreativaca
 10. Mogući načini edukacije pacijenta u svrhu prevencije
 11. Mogući „ alati“ u edukacije pacijenta u svrhu prevencije
 12. Provjera znanja

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Joyce, D., Lewindon, D. (2015). Sports injury prevetion and rehabilitation. Routledge.

Dopunska literatura:

 1. Čajavec, R., Heimer, S. (2006). Medicina športa. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi kolegija:

Cilj predmeta je da omogući studentima upoznavanje s preventivnim programima u fizioterapiji te ulozi fizioterapeuta u provođenju istih. Preventivni programi obuhvaćaju fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka bolesti krvožilnog sustava, respiratornih bolesti, prevenciji nastanka osteoporoze, prevenciji nastanka bolnih sindroma kralježnice, te prevenciji nastanka ozljeda kod sportaša i rekreativaca.

Nositelj kolegija:

dr. sc. Janković Slavica, prof. struč. stud.

Izvođač kolegija:

dr. sc. Janković Slavica, prof. struč. stud.

Ivanda Josip, mag. physioth., pred.

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: