Sadržaj kolegija:

Značaj higijensko-ekoloških standarda u sportu i rekreaciji. Tehničko-higijenski standardi objekata i opreme za vježbanje i fizioterapiju. Standardi i preporuke za orijentaciju, edukaciju i superviziju sportskog i rekreacijskog centra. Risk menadžment i protokoli hitnih stanja. Higijensko-zdravstveni aspekti i standardi za zaposlene u sportsko-rekreacijskom centru. Standardi operativne prakse sportskog centra. Higijena sportskih rekvizita i sigurnosni aspekti opreme za vježbanje i wellness. Higijensko-epidemiološki aspekti rada s biološkim materijalom.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.ACSM (2012): Health/Fitness Facility Standards and Guidelines 4E, Champaign: HK. 2.Čajavec R, Heimer S (2006): Medicina športa, Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Dopunska literatura:

1.Medical Fitness Association (2009): Standards and Guidelines for Medical Fitness Center Facilities. NY: MFA.

Ciljevi kolegija:

Upoznavanje studenata s higijensko-ekološkim mjerama i standardima u području strukturiranih i nestrukturiranih programskih aktivnosti vježbanja, standardima u pogledu kadrova, sigurnosnih mjera, opreme i drugih materijalnih resursa različitih tipova objekata za sport i rekreaciju i pridruženih podcjelina (npr. kabinet za sportsku fizioterapiju, dvorana za vježbanje i rekreaciju, prostorija s utezima, bazeni, otvorena igrališta, spa/wellness kabinet).

Polaganje ispita:

Studenti tijekom pohađanja nastave slušaju predavanja i prisustvuju seminarima i vježbama. Studenti aktivno sudjeluju u nastavi; pripremaju, izrađuju i prezentiraju seminarske radove, te sudjeluju u raspravi na temu izloženih seminara. Na vježbe dolaze pripremljeni, što podrazumijeva upoznavanje sa zakonskom regulativom i pravilnicima koji reguliraju higijensko-epidemiološke mjere na sportskim terenima i objektima. Tijekom vježbi se usmeno provjerava pripremljenost i znanje studenata. Studenti u pismenoj formi predaju seminarske radove, a na ispitu se vrši usmena provjera znanja.

Nositelj kolegija:

doc. dr. sc. Samardžić Senka

Izvođač kolegija:

doc. dr. sc. Samardžić Senka

ECTS bodova: 3

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: