Sadržaj kolegija:

Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.

Analiza funkcionalnog i disfunkcionalnog obrasca pokretanja. Neurorizično i neurotipično dijete-motorički razvoj. Procjena neurorizičnog djeteta. Neurofiziološka pozadina pokreta. Osnovne smjernice uzimanja statusa, planiranja i evaluacije tretmana osoba s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Evaluacija i tretman hipotonih pacijenata. Evaluacija i tretman hipertonih pacijenata. Pozicioniranje i transferi. Testovi i mjerenja u neurološkoj rehabilitaciji. Osnovne tehnike „hands on“ tretmana – facilitacije.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Brumnić, V., Bošnjak, V., Znika, M., Čajkovac, N., Janković, S., Šklempe Kokić, I. (2016). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u sportu i rekreaciji. U: Smoljić, M., Janković, S. (ur.). Zbornik radova 2. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu”. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 28-41.
2.Grozdek, Čovićić G., Maček, Z. (2011) Neurofacilitacijska terapija. Zagreb: Zdravstveno Veleučilište Zagreb.
3.Maček, Z., Grozdek, G.: Mjerenja i dokumentacija u neurološkoj fizioterapiji. Fizioterapija 3 (dod. 2); 123 – 125.
4.Rimac, E., Gajari, A. Brumnić, V. (2017). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije nakon lezije prednje križne sveze. U: Smoljić, M., Janković, S. (ur.). Zbornik radova 3. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu”. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 204-212.
5.Skočilić, S. (1999). Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti – skripta za studente Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Klinika za dječje bolesti.
6.Smolić, S., Brumnić, V., Šklempe Kokić I. (2018). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u rehabilitaciji neuroloških bolesnika. U: Šeper, V. (ur.). Zbornik radova 4. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 128-136.
Dopunska literatura:
1.Adler, S. S., Beckers, D., & Buck, M. (2008). PNF in practice: an illustrated guide. Springer Science & Business Media.
2.Brumnić, V. (2018). Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija. Interni nastavni materijali iz kolegija Fizioterapijske vještine II za studente 3. godine Studija fizioterapije. Vukovar: Veleučlište Lavoslav Ružička u Vukovaru.
3.Jelica S. (2014) Conceptual approach to neurological rehabilitation-the Bobath concept. XXI Međunarodni znanstveni skup DIT Juraj Plenković, Zbornik radova, str. 296-300.
4.Jelica S., Kapac V., Bujišić G., Babić S., Jacić M., Gogić D. (2013) The Importance of Static and Dynamic Signs of Non-verbal Communication with Central Nervous System Impaired Children During the Kinesitherapy Treatment u: South Eastern Europe Health Sciences Journal (SEEHSJ) Travnik 2013, Vol.3 No 1, ISSN 2233-0186, str. 69-74.
5.Jelica, S. (2018) Osnove normalnog pokreta i tretmana neurološkog pacijenta. Interni nastavni materijali iz kolegoja Fizioterapijske vještine II.
6.Jelica S. (2009) Rana rehabilitacija odraslih pacijenta sa stečenom lezijom SŽS-a, Šesti kongres fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, Zbornik radova, str. 106-110.
7.Raine, S. Meadows, L, Ellerington, M. L. (2009) Bobath Concept- Theory and Clinical Practice in Neurological Rehabilitation, knjiga. Blackwell Publishing: Oxford, UK.
8.Glelsvik, B.B. (2008) The Bobath Concept in Adult neurologu, knjiga. Thieme: New York.
9.Hanson, C. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. U: Hall, C. M., Brody, L. T. (2005). Therapeutic exercise: moving toward function. Lippincott Williams & Wilkins. 309 – 329.
10.Kisner, C., Colby, L. A. (2007). Proprioceptive neuromuscular facilitation —principles and techniques. U: Kisner, C., Colby, L. A. Therapeutic exercise: Foundations and techniques. Philadelphia: Fa Davis Company.
11.Graham  JV. i sur. The  Bobath concept in contemporary clinical practice. Topics in stroke rehabilitation. 2009.

Ciljevi kolegija:

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene navedenih neurorazvojnih koncepata. Student će svladavanjem sadržaja usvojiti teorijske značajke neurorazvojnih koncepata i funkcionalnog pokreta. Student će samostalno moći primijeniti osnovna postupanja poput pozicioniranja i transfera sa neurološkim pacijentom u akutnoj fazi.  Student će moći primijeniti osnovne testove za procjenu neuroloških pacijenata. Student će moći primijeniti osnove „hands on“ tretmana u facilitaciji okretanja leđa-bok, ustajanja sjedeći-stojeći stav i hoda u postakutnoj fazi. Student će moći mobilizirati spastičnu muskulaturu ruke ili noge. Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene proprioceptivne neuromuskularne facilitacije. Student će samostalno na osnovu procjene moći primijeniti stečena znanja i osnovne postupanja s neuro-mišićno-koštanim pacijentima u akutnoj ili kroničnoj fazi.

Polaganje ispita:

Student je obavezan redovito pohađati vježbe. Student je obavezan položiti dva pisana kolokvija. Nakon toga student može pristupiti završnom pisanom ispitu. Nakon položenog pisanog završnog ispita student može pristupiti usmenom ispitu.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

OPĆE INFORMACIJE
Naziv predmeta Fizioterapijske vještine II
Studijski program Preddiplomski stručni studij Fizioterapija
Status predmeta (O/I) Obavezan
Semestar Šesti
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 4
Broj sati nastave (P+V+S) 15+45+0
Vrijeme i mjesto izvođenja nastave VI. semestar, prema rasporedu
Jezik na kojemu se izvodi kolegij hrvatski jezik
Nositelj predmeta Kabinet Vrijeme konzultacija e-mail
Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred. 202 prema dogovoru vbrumnic@vevu.hr
Suradnici na predmetu Kabinet Vrijeme konzultacija e-mail
Marija Crnković, mag. physioth., pred. 202 prema dogovoru mcrnkovic@vevu.hr
OPIS PREDMETA
Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je potaknuti studente na sustavno obuhvaćanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za planiranje, odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka (koncept proprioceptivne neuromuskularne facilitacije) sukladno potrebama korisnika. Specifični cilj predmeta je da studenti steknu osnovne značajke, koristi i načine primjene ovog koncepta u kliničkom okruženju ili u kući pacijenta.
Uvjeti za upis predmeta
Nema uvjeta za upis predmeta.
Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći: 1.       Procijeniti stanje osnovnih funkcionalnih obrazaca pokretanja i strukture u okviru fizioterapijske procjene bolesnika s neuromuskularnim disfunkcijama, 2.       Utvrditi ciljeve fizioterapijskog tretmana temeljenog na PNF koncept, 3.       Izabrati između različitih opcija najadekvatnije terapijske vježbe na osnovu procjene funkcije i strukture te utvrđenog cilja fizioterapijskog tretmana, 4.       Kritički prosuditi funkcionalne učinke provedenih proprioceptivnih neuromuskulo facilitacijskih postupaka putem testova i mjerenja, 5.       Argumentirati mišljenje u vezi razloga i načina primijene određene fizioterapijske procjene kao i određenih proprioceptivnih neuromuskul facilitacijskih postupka kod bolesnika s neuromuskularnim disfunkcijama, 6.      Obraniti stav vezano za razlog i način primijene određene fizioterapijske procjene kao i određenih proprioceptivnih neuromuskulo facilitacijskih postupka kod bolesnika s neuromuskularnim disfunkcijama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta je sljedeći: 1.       Uvodno predavanje 2.       Funkcionalni pokret 3.       Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija – značajke, principi i teorijska ishodišta, te znanstvena utemeljenost 4.       Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija – filozofija liječenja 5.       Osnovni elementi facilitacije 6.       Osnovni modeli pokreta 7.       Proprioceptivni i eksteroceptivni stimulusi 8.       Tehnike koje se primjenjuju u PNF-u 9.       Direktna primjena terapijskih postupaka na pacijentu 10.   Indirektna primjena terapijskih postupaka na pacijentu 11.   Hod 12.   Procjena 13.   Aktivnosti svakodnevnog života 14.   Rehabilitacija lica
Vrste izvođenja nastave x predavanja   terenska nastava
x vježbe x samostalni zadaci
  seminari i radionice   mentorski rad
x obrazovanje na daljinu x praktični rad
x multimedija i mreža x konzultacije
  laboratorij   ostalo _________________
Način vrednovanja i ocjenjivanja
Oblici praćenja i provjeravanja   usmeno   pismeno x usmeno i pismeno
Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0
Kolokvij 1 (pismeni) 1,5 50
Završni ispit (usmeni ) 1,5 50
Ukupno 4 100
Način oblikovanja konačne ocjene    
Pohađanje nastave nema udjela u oblikovanju konačne ocjene, ali student mora ostvariti minimalnu dolaznost od 70% održane nastave. Konačna ocjena oblikuje se temeljem dva elementa praćenja i provjeravanja (pismeni kolokvij i završni pismeni ili usmeni ispit). Studenti polažu pismeni dio ispita (kolokvij) koji nosi 50% udjela u konačnoj ocjeni. Za prolazak na kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 60% bodova, što je ujedno i preduvjet za polaganje završnog ispita. Raspodjela broja bodova i dodjela ocjena na provjerama znanja vrši se sukladno Pravilniku o ocjenjivanu. Ispit i kolokvij se vrednuju na sljedeći način: -      60 - 60,9% bodova ocjena dovoljan (2), -      70 – 79,9% bodova ocjena dobar (3), -      80 – 89,9% bodova ocjena vrlo dobar (4), -      90 – 100% bodova ocjena izvrstan (5).
Ostale informacije relevantne za praćenje rada studenata, vrednovanje i ocjenjivanje
Studenti su obavezni nazočiti 70% održanih sati nastave.
Obvezna literatura
1.       Brumnić, V. (2021). Osnove rehabilitacije pokretom – odabrana poglavlja. Vukovar: Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. 2.       Brumnić, V., Bošnjak, V., Znika, M., Čajkovac, N., Janković, S., Šklempe Kokić, I. (2016). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u sportu i rekreaciji.  U: Smoljić, M., Janković, S. (ur.). Zbornik radova 3. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Vukovar: Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, 28-41. 3.       Smoljić, S., Brumnić, V., Šklempe Kokić, I. (2018). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u rehabilitaciji neuroloških bolesnika. U: Šeper, V. (ur.). Zbornik radova 4. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Vukovar: Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, 128-136.
 Dopunska literatura
1.       Adler, S. S., Beckers, D., & Buck, M. (2014). PNF in Practice: An Illustrated Guide. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-34988-1 (eBook) 2.       Brumnić, V. (2021.) Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija. Interni nastavni materijali za studente 3. godine dodiplomskog studija Fizioterapije. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 3.       Rimac, E., Brumnić, V., Gajari, A. (2017).  Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije nakon lezije prednje križne sveze. U: Smoljić, M. (ur.). Zbornik radova 3. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Vukovar: Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, 204-212.
Načini praćenja kvalitete
Izvedba predmeta prati se putem anonimne studentske ankete.