Sadržaj kolegija:

Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji. Neurofiziološki temelji u neurološkoj fizioterapiji, hijerarhijska i paralelna organizacija središnjeg živčanog sustava, centralni kontrolni posturalni mehanizam, karakteristike normalnog pokreta, Normalne automatske posturalne reakcije, reakcije balansa, voljni i automatizirani pokreti, funkcionalni pokret. Analiza komponenti normalnog pokreta i motoričke aktivnosti: ležeći, sjedeći i stojeći posturalni set, te aktivnosti transfera između posturalnih setova i kompleksnih funkcionalnih aktivnosti. Funkcionalne razine osobe prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001). Temeljni prinicipi primjene fizioterapijskih koncepata u odraslih osoba s neurološkim oštećenjem. Bobath koncept kod odraslih osoba sa centralnim oštećenjima; pregled, analiza, tretman i evaluacija. Specifičnosti pregleda i tretmana osoba s hemiplegijom ili hemiparezom, te osoba s kraniocerebralnim ozljedama, problemi spastičnosti i asociranih reakcija, problem kompenzacija, specifičnosti tretmana osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom, specifičnosti fizioterapije u osoba sa spinalnim ozljedama, fizioterapija u osoba s perifernim lezijama, fizioterapija u osoba s neuromišićnim bolestima. Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima. Fizioterapija u gerijatriji: Specifičnosti fizioterapijskog procesa u gerijatriji, te specijalni aspekti grupne fizioterapije.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Babić, S., Brumnić, V., Šubarić, J. (2010). Primjena ICF-a u liječenju osoba s Parkinsovom bolešću. Jurinić, A. (ur.). Primjena ICF-a (Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenja i zdravlja) u fizioterapiji“. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta. 27 – 30.
2.Bakran, Ž., Schnurrer-Luke-Vrbanić, T., Kadojić, M., Moslavac, S., Vlak, T., Grazio, S. (2016). Smjernice u rehabilitaciji bolesnika s traumatskom ozljedom mozga. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 27(3-4), 270-301.
3.Brinar, V. i suradnici (2009). Neurologija za medicinare. Zagreb: Medicinska naklada.
4.Brumnić, V., & Šimunović, D. (2015). Timski rad u fizioterapiji – temelj suvremene rehabilitacijske doktrine. JAHR, 6(11), 87-111.
5.Čavar-Lovrić, D., Zirdum, I., & Kožul, S. (2014). Rekreativne aktivnosti u liječenju osoba sa psihičkim poremećajima. U: Neljak, B. (ur.). Zbornik 23. ljetne škole kineziologa  “Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“.  23, 279-282.
6.Grozdek  Čovčić,  G.,  Maček,  Z. (2011).  Neurofacilitacijska  terapija.  Zagreb:  Zdravstveno veleučilište.
7.Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. (2011). Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.
8.Kadojić, M., Kadojić, D., Schnurrer-Luke-Vrbanić, T., Čalošević, S., Marić, A. (2016). Izvori i obilježja mišićno-koštane boli u osoba starije dobi. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 28(1-2), 84-95.
Dopunska literatura:
1.Kovač, I. (2004). Rehabilitacija i fizikalna terapija bolesnika s neuromuskularnim bolestima. Zagreb: Savez distrofičara Hrvatske.
2.Lončarić, I., Kovač, I., Rilović Đurašin, M., Habuš, R., Kauzlarić, N. (2016). Interdisciplinarni timski rad–izazov u suvremenoj rehabilitaciji. Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 2(2), 147-154.
3.Miletić, M., Šklempe Kokić, I., Vuletić, V., & Radišić, D. (2016). Povezanost depresije i fizičke aktivnosti kod pacijenata s parkinsonovom bolešću. Physiotherapia Croatica, 14(1.), 156-160.
4.Oljača, A., Schnurrer-Luke-Vrbanić, T., Avancini-Dobrović, V., & Kraguljac, D. (2016). Neurorehabilitacija u pacijenata nakon preboljenog moždanog udara. Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis, 52(2), 165-175.
5.Schnurrer-Luke-Vrbanić, T., Avancini-Dobrović, V., Bakran, Ž., & Kadojić, M. (2016). Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 27(3-4), 237-269.
6.Schnurrer-Luke-Vrbanić, T., Moslavac, S., & Džidić, I. (2012). Rehabilitacija bolesnika s ozljedom kralježnične moždine. Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis, 48(4), 366-379.
7.Sukić, L.L., Brumnić, V., Znika, M. (2018). Kvaliteta života osoba starije životne dobi. U: Smoljić, M., Guzovski, M., Stojanović, S. (ur.). STEM obrazovanje – temelj razvoja modernog društva. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 276 – 283.
8.Smolić, S., Brumnić, V., Šklempe Kokić I. (2018). Primjena proprioceptivne neuromuskularne facilitacije u rehabilitaciji neuroloških bolesnika. U: Šeper, V. (ur.). Zbornik radova 4. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“. Vukovar: Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. 128-136.

Ciljevi kolegija:

Opće kompetencije:
Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i temeljne vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području neurologije, psihijatrije i gerijatrije.
Specifične kompetencije:
Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti osposobljen:
–    procijeniti normalni pokret i prepoznati problem u funkciji osobe analizirajući komponente pokreta u cilju dobivanja adekvatne funkcionalne razine prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001.),
–    procijeniti  i primijeniti temeljna znanja i vještine facilitacije i proprioceptivne stimulacije normalnog pokreta kod osoba kod kojih postoji potreba dobivanja adekvatne funkcionalne razine,
–    opisati, planirati i primijeniti određene fizioterapijske postupke kod osoba s oštećenjima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava, kao i kod osoba s neuro-mišićnim bolestima, te analizirati njihove učinke,
–    poticati i planirati optimalnu tjelesnu, mentalnu i socijalnu neovisnost primjenom fizioterapijskih postupaka kod osoba starije dobi,
–    prepoznati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave neurološkim, psihijatrijskim i gerijatrijskim problemima,
–    dokumentirati i evaluirati fizioterapijsku intervenciju  ,
–    usporediti i analizirati učinkovitost različitih fizioterapijskih intervencija ,
–    pratiti i kritički analizirati stručnu literaturu i istraživanja u području fizioterapije u neurologiji, gerijatriji i psihijatriji,
–    aktivno sudjelovati u timskom radu.

Polaganje ispita:

Kolokviji za pojedina tematska područja, praktični, pismeni i usmeni ispit.