Sadržaj kolegija:

Fizikalni čimbenici u fizioterapiji: definicija i uloga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.HKF, Kliničke smjernice u fizioterapiji. Zagreb: 2011.
2.Babić-Naglić, Đ., Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb, 2013.
Dopunska literatura:
1.Cameron, Michelle H. Physical Agents in Rehabilitation-E Book: An Evidence-Based Approach to Practice. Elsevier Health Sciences, 2017.
2.Belanger, Alain. Therapeutic electrophysical agents: evidence behind practice. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom, planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika.

Student će biti sposoban: definirati položaj i ulogu fizikalnih čimbenika u fizioterapiji, utvrditi potrebu i učinke primjene fizikalnih čimbenika u terapiji, utvrditi indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih čimbenika u terapiji, sudjelovati u primjeni elektrodijagnostičkih postupaka, planirati i primijeniti postupke elektroterapije, termoterapije, ultrazvučne terapije, svjetlosne terapije, parafinoterapije, magnetoterapije, hidroterapije, krioterapije i terapije laserom.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.

Nositelj kolegija:

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Znika Mateja, mag. physioth., v. pred.

Floršić Zdenka, bacc. physioth.

ECTS bodova: 4

Opis predmeta i ishodi učenja

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: