Sadržaj kolegija:

U ovome petom ciklusu stručne prakse studenti se trebaju upoznati s mogućnostima razvoja i izrade strategije gospodarskog subjekta u kojem su obavili barem dva prethodna ciklusa. Razvoje se može odnositi na uvođenje određenih menadžmentskih koncepcija, na implementaciju novog informacijskog sustava, na marketinšku strategiju i sl. Ovaj ciklus stručne prakse je kruna ukupnog rada studenta u praksi i savladavanja teorijskog dijela gradiva. Ovaj ciklus stručne prakse treba poslužiti za pripremu koncepta završnog rada studenta. U ovom, petom ciklusu prakse student se treba upoznati s razmišljanjima i stremljenjima menadžmenta tvrtke u kojoj se obavljala stručna praksa. Osim toga, student se treba upoznati s određenim studijama, elaboratima, analizama, planovima tvrtke u kojoj obavlja stručnu praksu. Kao i kod prethodnih ciklusa stručne prakse, student je dužan ispuniti poseban obrazac dnevnika, u kojem treba dati podatke temeljene o dotičnoj organizaciji (poduzeću i/ili grupi), te vrlo kratko komentirati njezina stremljenja i nove razvojne mogućnosti (ukupno ili u pojedinim segmentima).

Popis literature:

Obvezna literatura:

Student će se koristiti literaturom i internom dokumentacijom koju sugerira mentor u gospodarskom subjektu u kojem obavlja stručnu praksu.

Izborna literatura:

U cilju informalnog učenja, dopunsku literaturu bira student ovisno o poslovnoj funkciji koju obavlja u gospodarskom subjektu (specijalizirani stručni časopisi, knjige, materijali sa savjetovanja, web siteovi, zakonski propisi, studije).

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s potrebom razvijanja poslovnih planova i strategija i s dinamičnošću okružja u kojem djeluje poslovni subjekt.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: