Sadržaj kolegija:

U ovome četvrtom ciklusu stručne prakse studenti rade na poslovima i na svladavanju poslova u sklopu pojedine poslovne funkcije (nabava, prodaja, marketing, financije, informacijska povezanost, SCM, CRM). Tako student proširuje svoja teorijska znanja i upoznaje praktične vještine vezane uz odnos gospodarskog subjekta i njegove poslovne okoline i njegova vrijednosnog lanca. U ovom, četvrtom ciklusu prakse studente će eminentni stručnjaci iz gospodarstva putem predavanja, simulacije poslovnih procesa i praktičnih vježbi, upoznati s odnosima na tržištu i s organima šire i uže društvene zajednice, te s različitim izvangospodarskim organizacijama i udrugama. Završetkom četvrtog ciklusa stručne prakse student je već upoznao mjesto gospodarskog subjekta na tržištu i društvu (njegovu mikrookolinu i makrookolinu). Kao i kod prethodnih ciklusa stručne prakse, studenti su dužni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u praktičnoj nastavi i izrađivati zadaće koje voditelj prakse ocjenjuje.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Student će se koristiti literaturom i internom dokumentacijom koju sugerira mentor u gospodarskom subjektu u kojem obavlja stručnu praksu.

Izborna literatura:

U cilju informalnog učenja, dopunsku literaturu bira student ovisno o poslovnoj funkciji koju obavlja u gospodarskom subjektu (specijalizirani stručni časopisi, knjige, materijali sa savjetovanja, web siteovi, zakonski propisi, studije).

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija vezani su uz upoznavanje studenta s djelovanjem gospodarskog subjekta u njegovom okružju i potrebom njegovanja dobrih poslovnih odnosa s kupcima i s dobavljačima, ali i dobrih javnih odnosa (odnosi s javnošću). Ovo upoznavanje služi kao temelj za kasnija promišljanja razvijanja odnosa suradnje s kupcima, odnosno s dobavljačima i daljnjeg udruživanja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: