Sadržaj kolegija:

1.Uvod u transportno pravo. Opće napomene o transportnom pravu. Pravna regulacija pojedinih vrsta transporta.
2.Suvremeni razvoj transportnih sredstava i način sklapanja ugovora o prijevozu.
3.Teorijski i praktički aspekti poslova vezanih uz transport robe.
4.Pravna regulacija transporta u Republici Hrvatskoj i u pojedinim europskim zemljama.
5.Međunarodno transportno pravo.
Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičnih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu, kao uvjet za pristupanje ispitu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Radionov i dr. Europsko prometno pravo, 2011.
2.Pavić, Drago: Pomorsko imovinsko pravo, Književni krug, Split, 2006. (odabrana poglavlja)

Izborna literatura:

1.Radionov, Nikoleta: Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br.3/2011.
2.Radionov Radenković, Nikoleta: Ugovor o prijevozu stvari prema ZOO 2005.: Pozadina izmjena, Liber amicorum Nikola Gavella, Građansko pravo u razvoju, PF u Zg, 2007., str. 659-684.
3.Radionov Radenković, Nikoleta: Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik PF u Zg, br. 1-2/2008., str. 391-414.
4.Radionov, N., Novačić, T.: Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika: stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova PF u Splitu, br. 3-4/2002.
5.Radionov Radenković, Nikoleta: Restruktuiranje tržišta željezničkih usluga u EU i nova konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999) Zbornik PFZ, br. 3-4/2003., str. 845-873.
6.Grabovac, I.: Prijevoz stvari u unutarnjoj plovidbi – de lege ferenda, Poredbeno pomorsko pravo, HAZU, Jadranski zavod, Zg, 2007. br. 161.
7.Marin, Jasenko: Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi, Zbornik PFZ, br. 56 (4), 2006. str.: 969-1010.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta pružanje sustavnih znanja o pravnim odnosima u transportu, o odgovornosti prijevoznika u pravnom režimu za pojedine vrste prijevoza, s posebnim naglaskom na mjesto i ulogu špedicije u transportu roba.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.