Sadržaj kolegija:

1. Opće napomene o pravu, pravnom sustavu i osnovama hrvatskog gospodarstva. 2. Nositelji gospodarskog poslovanja i subjekti prometa robe i usluga. 3. Subjekti gospodarskog poslovanja u pravnom sustavu. Osnivanje, ustrojstvo, prestanak postojanja. Odgovornost za imovinske obveze trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca. Vrste trgovačkih društava. Povezana društva. Pripajanje i spajanje. Društva kapitala. Preoblikovanje društava. Gospodarsko interesno udruženje. 4. Poslovi prometa roba i usluga. Opća pitanja. Sklapanje ugovora. Sredstva za pojačanje ugovornih obveza. Prestanak obveza. Ispunjavanje obveza. Ugovorna i izvan ugovorna odgovornost. Najznačajnije i najčešće trgovačke transakcije. Osnove prava o vrijednosnim papirima i kartičnom poslovanju. Arbitražno i sudsko rješavanje sporova i mirenje. 5. Pravo konkurencije u unutarnjem prometu. Temelji prava konkurencije. Nelojalna utakmica. Monopolističko djelovanje. Nedopuštene koncentracije. Zaštita slobodnog tržišnog natjecanja. Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičkih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu kao uvjet za pristupanje ispitu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Petrović, S., Ceronja, P.: Osnove prava društava, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2013.
2.Gorenc, V.: Osnove statusnoga i ugovornoga trgovačkog prava (izabrana poglavlja), 2006.

Izborna literatura:

1.Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15.
2.Zakon o obveznim odnosima NN 35/2005, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 – I dio (Glava I; Glava III.; Glava IV.; Glava V- odjeljak 1 i 4.; Glava VI – odjeljak 1 odsjek 6 i odsjek 8, odjeljak 2 – odsjek 2.; Glava VII – odjeljak 1, 2 i 3); II dio (Glava VIII – odjeljak 1 odsjek 1 – I, II, III, VI, VII, XI, odsjek 3, 4 i 5.; odjeljak 2 odsjek 1, 3, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Glava IX odjeljak 1 odsjek 5, odjeljak 5); III dio.
3.Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/10.
4.Zakon o čeku, NN 74/94.

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta upoznavanje s pravnim sustavom i jasnim određenjem svih pravnih mehanizama i instituta, koji omogućuju početak poslovanja i njegovo odvijanje. Osim toga, studenti trebaju steći temeljna znanja o tehnici i pravnim posljedicama pregovaranja, o značenju urednog ispunjavanja ugovorenih obveza – postizanju dodatne sigurnosti za očekivano dodatno ispunjenje obaveza druge strane i o pristupu rješavanju trgovačkih sporova.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: