Sadržaj kolegija:

Uvod: Financijsko upravljanje. Uloga i zadaci financijskih menadžera. Ciljevi financijskog menadžmenta. Financijski iskazi: Bilanca. Račun dobiti i gubitka. Izvještaj o novčanom tijeku.

Financijska analiza: Analiza omjera. Omjeri profitabilnosti. Omjeri korištenja imovine. Omjeri likvidnosti. Omjeri korištenja zaduženja. Financijsko planiranje: Financijska prognoza. Izrada planskih iskaza. Planski račun dobiti i gubitka. Novčani proračun. Planska bilanca. Metoda postotka od prodaje. Poluga u poslovanju: Operativna poluga. Financijska poluga. Kombiniranje operativne i financijske poluge. Struktura i financiranje radnog kapitala: Priroda rasta imovine. Kontrola imovine. Načini financiranja kratkotrajne imovine.

Upravljanje kratkotrajnom imovinom: Upravljanje novcem. Upravljanje utrživim vrijednosnicama. Upravljanje potraživanjima. Upravljanje zalihama. Odlučivanje o kratkoročnim izvorima financiranja: Trgovački kredit.  Bankarski kredit. Financiranje pomoću komercijalnih papira. Korištenje kolaterala u kratkoročnom financiranju. Financiranje zaliha.

Dugoročna kapitalna ulaganja: Vremenska vrijednost novca. Složeno ukamaćivanje. Složeno ukamaćivanje – anuitet. Odlučivanje o kapitalnim ulaganjima. Metode rangiranja investicijskih projekata. Vrednovanje različitih pravila kod investicijskog odlučivanja. Trošak kapitala.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Novak, B. (2002). Odlučivanje u financijskom upravljanju. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku

2.Brealy, R. A., Myers, S. C. & Marcus, A. J. (2007). Osnove korporativnih financija (5. izd.). Zagreb: MATE d.o.o.

Izborna literatura:

1.Block, S. B. & Hirt, G. A. (2008). Foundations of Financial management (12th ed.). New York (USA): McGraw-Hill.
2.Siegel, J. G., Shim, J. K. & Dauber, N. (2008). Corporate Controller’s Handbook of Financial Management. Chicago, IL (USA): CCH Inc.
3.Besley, S. & Brigham, E. F. (2008). Essentials of Managerial Finance (14th ed.). Mason, OH (USA): Thomson South-Western.

Ciljevi kolegija:

U okviru ovog predmeta studenti će dobiti osnovna znanja iz područja financijskog menadžmenta, obučiti se za razumijevanje financijskih iskaza s pozicije menadžmenta, te steći znanja o financijskom planiranju. Nadalje, studenti bi trebali svladati osnove financiranja kratkotrajne imovine raznim izvorima financiranja, te steći osnovna znanja o dugoročnim investicijama.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials:

Materijali za predmet su dostupni na sustavu Merlin na e-kolegiju Poslovne financije.