Sadržaj kolegija:

Kolegij nadograđuje i proširuje jezična znanja i vještine iz prethodnoga semestra. Okvirne teme u drugome semestru uključuju područja marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kulturama. Studenti čitaju i interpretiraju  tekstove na njemačkom jeziku te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa itd.).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2003): Poslovni njemački I, Mikrorad, Zagreb.
2.Dreyer, H., Schmitt, R. (2006): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber Verlag.
3.Engler, T. (2006): Deutsche Grammatik – kein Problem, Školska knjiga, Zagreb.
Izborna literaura:

1.Langenscheidts Großwörterbuch (2002) – Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt, Berlin und München.
2.Hrvatsko-njemački poslovni rječnik po izboru.
3.Rodek, S. (2009):Wirtschaftswörterbuch Deutsch-Kroatisch / Njemačko – hrvatski poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb.
4.Uroić, M., Hurm, A. (2004): Njemačko-hrvatski rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.
5.Jakić, B., Hurm, A. (2004): Hrvatsko-njemački rječnik rječnik s gramatičkim podatcima i frazeologijom, Školska knjiga, Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Studenti će po uspješnome završetku moći: – razumjeti i objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija na poslovnome stranom jeziku; – razumjeti i interpretirati raznovrsne autentične njemačke tekstove s temama iz ovih područja; – prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na poslovni strani jezik u prikladnome i gramatički točnom obliku.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: