Sadržaj kolegija:

U okviru kolegija Arhivistika studenti stječu specifična znanja o načinu postupanja sa registraturnom i arhivskom građom koja nastaje djelovanjem brojnih subjekata. Način postupanja s registraturnom i arhivskom građom je detaljno propisan brojnim zakonskim i podzakonskim aktima i ni u kojem slučaju nije proizvoljan. Tijekom nastave u okviru predmeta Arhivistika studenti stječu znanja o čitavom nizu specifičnih postupaka koji su usmjereni k očuvanju i zaštiti registraturne i arhivske građe.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Ivanović. J. Priručnik iz arhivistike. Zagreb: Hrvatski državni arhiv., 2010.
Dopunska literatura:
1.Pavelin, G. Arhiv, mediji, odnosi s javnošću. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2016.

Ciljevi kolegija:

Cilj kolegija Arhivistika pravnom obrazovanju nalazi se prije svega u tome da se studente pouči pravilnom načinu postupanja s registraturnom i arhivskom građom, odnosno njenoj vrijednosti prije svega u dokumentarne, ali i povijesne svrhe.

Polaganje ispita:

Ispit iz predmeta Arhivistika provodi se organiziranjem pisanog dijela koji nije eliminatoran, a nakon toga usmenim odgovaranjem.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: