Sadržaj kolegija:

Sadržaj predmeta obuhvaća obradu tekstova iz područja prava (poglavito iz ustavnog, obiteljskog, kaznenog, nasljednog, međunarodnog i ugovornog prava) s ciljem usvajanja osnovne pravne terminologije iz tih područja, te obradu i uvježbavanje gramatičkih struktura zastupljenih u tim tekstovima, koji se smatraju funkcionalno najkorisnijim za jezik pravne struke (pogodbene rečenice, relativne rečenice, tvorba riječi, neupravni govor, perfect infinitive).

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Vićan-Pavić-Smerdel: English for Lawyers, Narodne novine Zagreb, 2003.
2.Quirk-Greenbaum: A University Grammar of English, London 1983.
3.Drvodelić: English-Croatian Dictionary, Zagreb, 1998.
4.Ivir: Englesko-hrvatski upravno-pravni rječnik, Zagreb, 1994.

Izborna literatura:
1.Black: Black’s Law Dictionary, St.Paul. USA, 1991.
2.Constitution of the Republic of Croatia, Zagreb, 2002.

Ciljevi kolegija:

Opća znanja koja se ostvaruju ovim kolegijem obuhvaćaju:

Osposobljavanje studenata za samostalan rad na stručnim tekstovima na engleskom jeziku, što podrazumijeva poznavanje strukture znanstvenog teksta, pristup razumijevanju teksta (scimming i scanning kao tipovi čitanja stručnog teksta, iznalaženje osnovnih informacija, ključnih riječi, postavke i zaključka teksta.

Prepoznavanje i razumijevanje gramatičkih struktura tipičnih za jezik pravne struke u pisanom tekstu;

Razumijevanje naučene pravne terminologije i gramatičkih struktura slušanjem predavanja izvornog govornika vezano za jednu od pravnih tema iz udžbenika;

Sposobnost samostalnog služenja dvojezičnim englesko-hrvatskim rječnikom.

Posebna znanja uključuju:

Poznavanje stručne pravne terminologije iz područja ustavnog, građanskog, obiteljskog, ugovornog, nasljednog, kaznenog prava, kao i teorijsku-pravnu terminologiju vezanu za povijest, podjele i vrste prava;

Posebna gramatička znanja potrebna za razumijevanje, kao i pismenu i govornu uporabu jezika pravne struke;

Poznavanje pravila tvorbe i uporabe if-rečenica, slaganje glagolskih vremena u njima, infinitivnih konstrukcija, odnosnih (relativnih) rečenica, modalnih glagola s infinitivom perfecta te tvorbe riječi učestalijih u jeziku prava.

Posebna znanja koja će predmet razvijati vezana su i za govornu komunikaciju na engleskom jeziku, a govorne vježbe bit će, s jedne strane, tematski vezane za tekstove u udžbeniku, a s druge strane bit će proširivane sadržajima koji se dotiču teme, ali imaju i životno praktične vrijednosti, kao, primjerice, situacijske dijaloške vježbe vezane za pravno-sociološka pitanja braka, razvoda braka, smrtne kazne, eutanazije, pobačaja, i slično.

Polaganje ispita:

Provjera znanja održava se u formi pismenog i usmenog ispita, a tijekom vježbi studenti po vlastitom izboru mogu prirediti referat i usmeno ga izložiti na jednu od zadanih pravnih tema. Ocjena iz referata pribraja se ocjenama iz pismenog i usmenog dijela ispita, a aritmetička sredina čini konačnu koja se upisuje u indeks.