Sadržaj kolegija:

Teorija organizacije, Organizacija, organizacijska struktura i organizacijska kultura. Utemeljivanje organizacije. Upravljanje, odlučivanje, management, problematiziranje suvremenih organizacijskih pitanja.

Upravljanje ljudskim izvorima (upravni službenici, dužnosnici, namještenici). Službenički sustavi i personalna politika. Hrvatski službenički sustavi: a) odrednice praktičko-političke i upravne, b) sustav razvrstavanja službenika, c) platni sustav, d) sustav napredovanja, e) personalna politika u hrvatskoj upravi.

Službenička etika (upravne doktrine i etički standardi), suvremeni dosezi europske i hrvatske etike.

Upravljanje materijalnim poslovanjem uprave.

Komunikacije i komunikacijski sustav, izvješćivanje u upravi i službeno dopisivanje. Elektroničko obrađivanje podataka. Problemi elektroničke obrade podataka, naročito zaštita podataka, osiguranje tajnosti priopćivanja, etc.

Pojam i vrste planiranja, strategija i suvremeni modeli planiranja i odlučivanja. Problemi legitimnosti sudjelovanja u upravnom planiranju i djelovanju.

Problemi upravnoga nadziranja, informatizacija i modernizacija javne uprave, usklađivanje sa zahtjevima za pristupanje Europskoj uniji.

Unutarnje upravne funkcije i sustav državne i javne uprave (državna riznica, revizija…), upravljanje hijerarhijskih sustava s više razina.

Sva navedena područja proučavaju se s aspekta upravnih organizacija i modernih tendencija razvoja istih.

Popis literature:

Obvezna literatura:
Bakota, B., Romić, D. (2013). Organizacija i metode rada u upravi, Vukovar, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru i Pravni fakultet u Osijeku

Ciljevi kolegija:

Stručno visoko obrazovanje u području organizacije i metoda rada radi stjecanja znanja i vještina primjerenih za neposredno uključivanje u radne procese u upravnim ustrojstvima države, jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba javnoga i privatnog prava. Predmet je u vezi s ostalim upravnim predmetima (osnove uprave, upravno pravo-opći i posebni dio, upravno procesno pravo.

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pisani i usmeni. Osobe koje zadovolje na pisanom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom dijelu.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: