Sadržaj kolegija:

TEMELJNI POJMOVI

 

TEMELJI DRŽAVNE VLASTI

 1. Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu; Predstavnička vladavina; Oblici neposrednog odlučivanja

IZBORNI SUSTAV – TEMELJNA NAČELA I INSTITUTI IZBORNOG PRAVA

 1. Pojam izbornog sustava; Aktivno i pasivno biračko pravo; Jednako i nejednako biračko pravo;
 2. Utvrđivanje izbornih rezultata

HRVATSKI IZBORNI SUSTAV

 1. Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava
 2. Izbor Predsjednika Republike
 3. Izbor zastupnika u Hrvatski Sabor
 4. Izbor zastupnika u predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave

TEMELJNA PITANJA USTROJSTVA DRŽAVNE VLASTI

 1. Predstavnička tijela – struktura, ustrojstvo, funkcije; Ustrojstvo i funkcije izvršne vlasti; Ustrojstvo i djelovanje sudbene vlasti

NAČELO DIOBE I NAČELO JEDINSTVA VLASTI I OBLICI NJIHOVE PRIMJENE;

 1. Ustrojstvo i dioba vlasti
 2. Ustrojstvo vlasti u Republici Hrvatskoj

SLOŽENE DRŽAVE I DRŽAVNE ZAJEDNICE

 1. Pregled povijesnog razvitka; Moderna federalistička teorija; Razlikovanje konfederacije i federacije

EUROPSKA UNIJA

 1. Povijesni nastanak i postupak širenja; Acquis communautaire; Usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s acquis communautaire

Popis literature:

Obavezna literatura

 1. Smerdel, B., Ustavno uređenje europske Hrvatske, Narodne novine, Zagreb, 2013.
 2. Smerdel, B., Sokol, S., Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009.
 3. Ustav Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 85/10) i Odluka Ustavnog suda (NN 5/14)
 4. Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske (NN 121/10)
 5. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst (NN 49/02)
 6. Zakon o izboru Predsjednika Republike (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04,44/06, 24/11, 128/14)
 7. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pročišćeni tekst (NN 120/11), NN 23/13, 19/15

Dopunska literatura:

 1. Poslovnik Hrvatskog sabora (NN 81/13)
 2. Bačić, Arsen: Leksikon Ustava Republike Hrvatske, Split, Pravni fakultet u Splitu, 2000.
 3. Bačić, Arsen: Parlamentarno pravo – hrvatske i poredbene parlamentarne procedure, Split,
 4. Pravni fakultet u Splitu, 2004.

Ciljevi kolegija:

Predmet ima za cilj povezivanje usvojenih znanja iz kolegija Osnove ustavnog prava I odnosno promišljanje i primjena stečenog znanja u hrvatskom pravnom sustavu. Kolegij Osnove ustavnog prava II studentima pojašnjava pojmove izbornog sustava, temeljna pitanja ustrojstva državne vlasti, oblike ustrojstva vlasti u Republici Hrvatskoj kao i pojam složene države te se prezentira uvod u nastanak i organizaciju Europske unije.

Način ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: