Sadržaj kolegija:

 1. Uvodno predavanje
 2. Poslovna etika i uspješnost poslovanja
 3. Sustav poslovanja i upravljana kroz implementaciju poslovne etike
 4. Ekološka etika i slučajevi ekoloških katastrofa
 5. Vrline u poslovnoj etici
 6. Načela u poslovnoj etici
 7. Poslovanje i ljudska prava
 8. Bonton u poslovnoj etici
 9. Razvitak koncepta društveno odgovornog poslovanja
 10. Načela i sadržaj etičkog kodeksa u jedinicama područne i lokalne samouprave
 11. Etičko povjerenstvo, prava i obveze povjerenika za etiku
 12. Empatija, supsidijarnost i socijalna solidarnost kao osnove za uspješno poslovanje

Popis literature:

Obvezna literatura:

 1. Borna Bebek i Antun Kolumbić, Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000. str. 21-99, 181-302.
 2. Silvija Vig, Poslovna etika, CODUPO, Zagreb, 2019. str. 218-248.
 3. Poslovna etika, korporacijska i društvena odgovornost i održivost ( ur.B. Jalšenjak i K.Krkač), Mate, Zagreb, 2016. str. 169-192., 280-297.

Dopunska literatura:

 1. Etički kodeks državnih službenika (NN, br.40/2011 i 13/2012).
 2. Gordana Marčetić, Etički kodeksi i etika javnih službenika, Europeizacija hrvatske javne uprave ( Ivan Koprić ur. ), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.

Ciljevi kolegija:

Suvremeno društvo, pa tako i poslovanje i upravljanje unutar velikih korporacija, srednjih i manjih poslovnih subjekata zahtjeva neizostavnu primjenu etičkih standarda. No isto tako i u državnoj, javnoj kao i područno-lokalnoj upravi zaposlenici su dužni poštovati etičke kodekse. U tomu smislu cilj ovoga kolegija je podučiti studente o razlici između dobrih i loših poslovodnih i upravljačkih praksi unutar gospodarskih subjekata, kao i dobre i loše prakse unutar državnih, javnih i područno-lokalnih upravnih tijela. Pri tomu naglasak u nastavi bit će na analizi elemenata društveno odgovornog poslovanja, socijalne solidarnosti, poštivanju ljudskih prava, ekološke etike te bontona, načela i vrlina u poslovanju i upravljanju.

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pisani u usmeni.