Sadržaj kolegija:

Pojam upravnoga postupka. Zakon o općem upravnom postupku. Načela upravnog postupka. Nadležnost i izuzeće u upravnom postupku. Stranka u upravnom postupku. Vrste i sadržaj zastupanja u upravnom postupku. Pokretanje i vođenje upravnog postupka. Neposredno rješavanje i provođenje ispitnog postupka. Sklapanje nagodbe.  Dokazivanje u upravnom postupku. Materijalna i osobna dokazna sredstva. Podnošenje podnesaka. Vođenje zapisnika u upravnom postupku. Zaključak kao proceduralna odluka. Uvjeti za obnovu spisa. Rokovi i povrat u prijašnje stanje. Vrste i oblici obavješćivanja u upravnom postupku. Rješavanje upravne stvari. Vrste rješenja u upravnom postupku. Pojam i vrste pravnih lijekova u upravnom postupku. Ovlasti prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela po žalbi. Podnošenje prigovora. Uvjeti, razlozi i način podnošenja izvanrednih pravnih lijekova u upravnom postupku. Izvršenje u upravnom postupku. Ostali akti uprave. Pojam upravnih ugovora. Ništavost i raskid upravnih ugovora.   Ustrojstvo sudbene vlasti u RH. Sustavi sudbenog nadzora nad upravom. Nadležnost upravnih sudova i Visokog upravnog suda RH. Provođenje prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog spora. Pravni lijekovi u upravnom sporu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

  1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
  2. Zakon o upravnim sporovima, (NN  20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17,110/21)
  3. Dario Đ.: Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj, Inženjerski biro, Zagreb, 2010

Izborna literatura:

  1. Staničić, F.; Britvić Vetma, B.; Horvat, B., Komentar Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine, 2017.
  2. Đerđa, D., Šikić, M.: Komentar Zakon o upravnim sporovima, Novi informator, Zagreb, 2012.
  3. Babac, B.: Upravno postupovno pravo – odabrana poglavlja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet, Osijek, 1998. (str.151. – 182., 197. – 226.)
  4. Borković, I.: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. (str.483.- 529.)

Ciljevi kolegija:

Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama ustrojstva sudbene vlasti i sustavom upravnog sudovanja, pojmom postupovnog prava te načelima upravnoga postupka. Studenti će nakon uspješnog polaganja kolegija biti osposobljeni za neposredno uključivanje u provođenje upravnih postupaka i sličnih radnih procesa u tijelima državne uprave, u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pravnim osobama s javnim ovlastima te osobama privatnog prava. Isto tako, cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama sustava sudbenog nadzora nad upravom te razumijevanje načina provođenja upravnog spora u Republici Hrvatskoj.

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pismeni i usmeni. Osobe koje zadovolje na pisanom dijelu ispita mogu pristupiti usmenom dijelu.