Sadržaj kolegija:

Temelji sociološke tradicije Antička filozofija i društvo. Platon i Aristotel. Od teološkog razumijevanja k pozitivizmu. Filozofsko promišljanje društva. Socijal-utopističke vizije društva. Promocija sociologije u znanost Postanak sociologije. San Simone i Auguste Comte. Građanska i marksistička sociološka orijentacija. Sociološke teorije i teorijski pravci Biologizam. Psihologizam. Marksizam. Formalizam. Funkcionalizam. Strukturalizam. Fenomenologija. Etnometodologija. Sociologija i njezin predmet O sociologiji. Sociologija i njezin odnos s drugim znanostima. Posebne sociologije. Metodologija i metode O metodologiji. Metode prikupljanja činjenica. Posebni znanstveni metodi. Metoda znanstvenog objašnjenja. Sociološko istraživanje. Struktura društva Društvene grupe. Globalne i parcijalne društvene grupe. Teritorijalne i interesne društvene grupe. Formalne i neformalne društvene grupe. Društvene pojave. Društveno kretanje i društvene promjene Oblici društvenog kretanja. Društvena interakcija. Društvene promjene. Politika i društvo Politika i političko društvo. Političko organiziranje. Izbori. Društvene norme i pravila ponašanja Moral. Običaji i navike. Pravo i pravda. Društvo i priroda Pojam i vrste društava. Društvo i pojedinac. Čovjek i Ekologija

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Kregar, J., et al.: Uvod u sociologiju, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2014.
2.Predavanja u tekućoj akademskoj godini

Dopunska literatura:
1.Acemoglu (2017) Zašto nacije propadaju. Zagreb: Mate
2.Baudrillard, J., Simulacija i zbilja, Naklada Jesenski i Turk, 2001.
3.Bauman, Z., Čemu sociologija?, INCUS, TIM press, d.o.o., Zagreb, 2015.
4.Beck U., Kozmopolitska Europa, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
5.Berry, B., Kultura i jednakost, Naklada Jesenski i Turk, 2006.
6.Bežovan, G.(2017) Civilno društvo i pozitivne promjene, Zagreb: Školska knjiga
7.Carr, N.(2016) Stakleni kavez, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
8.Cerutti, F., Identitet i politika, Politička kultura, Zagreb, 2006.
9.Crespi, F., Sociologija kulture, Politička kultura, Zagreb, 2006.
10.D. Matić, S.P. Ramet, Demokratska tranzicija u Hrvatskoj, Alinea, 2006.
11.Elias, N., Što je sociologija, Antibarbarus, 2007.
12.Erlich, E., Fundamental Principles of the Sociology of Law, Transaction Publishers, New Brunswick and London, 2000.
13.Huntington S., Tko smo mi?. Izvori, Zagreb, 2007.
14.Ihering, R., Law as a means to an end, The Lawbook Exchange, LTD. Union, New Jersey, 1999.
15.Ihering, R., The Struggle for Law, Bibliobazzar, LLC, 2009.
16.Inglehart, R., Welzel Ch., Modernizacija, kulturna promjena i demokracija, Politička kultura, 2007.
17.Kalanj, R., Ideologija, utopija, moć, Jesenski i Turk, Zagreb, 2010.
18.Kalanj, R., Moderno društvo i izazovi razvoja, HSD i Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1994.
19.Katunarić, V., Weberov presjek društva i politike, predgovor djela: Weber, M., Vlast i politika, Naklada Jesenski i Turk, HSD, Zagreb, 1999.
20.Kregar, J. Sociologija uprave, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
21.Kymlicka, W., Multikulturalno građanstvo, Naklada Jesenski i Turk, 2003.
22.Luhmann, N., Znanost društva, Politička kultura, Zagreb, 2001.
23.Mazur-Kumir, N.(2017) Europski sustav zaštite prava manjine, Zagreb: Školska knjiga
24.Mead, G.H., Um, osoba i društvo, Naklada Jesenski i Turk, 2003.
25.Ostrom E., Upravljanje zajedničkim dobrima, Naklada Jesenski i Turk, 2006.
26.Pusić, E., Upravljanje u suvremenoj državi, Društveno veleučilište, Zagreb, 2002.
27.Ravlić, S, Suvremene političke ideologije, Politička kultura, Zagreb, 2003.
28.Rawls, J., Načela pravde, Naše teme, Zagreb, 1990., 34(6)
29.Rawls, J., Teorija pravde (I), Naše teme, Zagreb, 1990., 34(5)
30.Rawls, J.: O liberalizmu i pravednosti, Hrvatsko kulturni dom Rijeka, Rijeka, 1993.
31.S. M. Lipset, J. M. Lakin, Stoljeće demokracije, Politička kultura, Zagreb, 2006.
32.Sekulić, D., Sukobi i tolerancija, Naklada Jesenski i Turk, 2004.
33.Smith, A.D., Nacionalizam i modernizam, političkih znanosti, 2003.
34.Street, J., Masovni mediji, politika i demokracija, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 2003.
35.Tilly, Ch., Europske revolucije 1492-1992, Politička kultura, Zagreb, 2006.
36.Touraine, A., Kritika modernosti, Politička kultura, 2007.
37.Vrban, D., Sociologija prava, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa društvenim procesima, pojavama i odnosima, zakonitostima njihovog razvitka, ali i međusobnog odnosa i zavisnosti, kao i konteksta društva kao totaliteta, s posebnim naglaskom na socijalne aspekte stvarnosti prava.
Razviti kod studenata sposobnosti za kritičko mišljenje; uporabu teorijskih koncepata za razumijevanje pojava u vlastitom društvu kao i usporedbu s drugima, kreativno primijeniti sociološke koncepte na svakodnevno iskustvo studenata.
Potaći kritičko – analitičke, misaone, elokventne i eruditivne sposobnosti studenata, razumijevanje uzročno – posljedičnih veza u društvenim odnosima, te formiranje osobnih stavova o stanju u društvu. Osposobiti studente za razumijevanje i tumačenje (dijelom i istraživanje) društvenih pojava i procesa.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.