Sadržaj kolegija:

Upoznavanje s načinom pravilne prehrane; preventivni i klinički pristup pravilnoj prehrani, upoznavanje i savladavanje metoda za ocjenu stanja uhranjenosti; mjere za ocjenu i unapređenje prehrane; javno zdravstveni aspekti prehrambenih poremećaja, prehrambenih deficita te bolesti uzrokovane ekscesivnim unosom hrane; mjere za ocjenu i unapređenje društvene prehrane; prehrana u posebnim uvjetima.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Živković, R.: Dijetoterapija. Zagreb: Naprijed, 1994.
2.Štimac, D., Krznarić, Ž., Vranešić-Bender, D., Obrovac-Glišić, M. Dijetoterapija i klinička prehrana. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.
Dopunska literatura:
1.Turčić, V.: HACCP I HIGIJENA NAMIRNICA. Zagreb: VT, 2000.
2.Živković, R.: Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.
3.Dakić B.: Prehrana bolesnika, Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 1995.

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti dodatna znanja potrebna za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati pravilnu od nepravilne kliničke prehrane, usvojiti metode za procjenu stanja uhranjenosti i unapređenje prehrane, prepoznati te objasniti značaj dijetoterapije. Student će prepoznati značaj HACCP i higijene namirnica.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.