Upute autorima

Radovi trebaju biti napisani na računalu u programu MS Word (format .doc).

Format papira: A4

Veličina rada: do 12 str.

Margine: 25 mm sa svake strane (gore/dolje, lijevo/desno)

Prored: 1,5 u tekstu rada, jednostruki u bilješkama

Poravnanje: obostrano

Vrsta slova: Times New Roman

Veličina fonta: 12

Kompozicija rada: rad treba sadržavati prvu stranicu s naslovom, autorima, sažetkom i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku, uvod, razradu, zaključak i popis literature.

Numeriranje stranica rada: nije potrebno

Prva stranica: prva stranica sadrži naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku, podatke o autoru/autorima, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (do 200 riječi) te tri do pet ključnih riječi (u kurzivu) na hrvatskom i engleskom jeziku.

Numeriranje naslova i međunaslova cjelina unutar rada: sve cjeline unutar rada valja numerirati arapskim brojevima tako da glavne cjeline budu označene samo jednim brojem, a manje cjeline unutar njih valja numerirati tako da broj glavne cjeline bude odvojen točkom od pridruženog broja podredne cjeline.

Reference u tekstu: citirane dijelove teksta navodi se u tekstu, a ne u bilješkama. Stavlja ih se u zagrade i sadrže prezime autora i godinu izdanja npr. (Bakota, 2007), a u slučaju citata navodi se i strana npr. (Bakota, 2007:25). Ako se radi o dvojici autora: (Bilen i Kurtek, 1988). Ako je više od dva autora: (Ružić i suradnici, 2002). Svaka referenca mora se navesti u popisu literature.

Literatura: na kraju rada obvezno je navesti Literaturu koja obuhvaća sve korištene izvore i potpune podatke o djelima koja se spominju u referencama. Popis literature piše se bez broja poglavlja. Literatura se numerira, a uređuje se abecednim redom autora te kronološki za radove istog autora.

Literatura se citira prema primjerima za knjige, časopise i ostale izvore:
Knjige: Prezime, Inicijali (godina), Naslov, Mjesto izdanja: Ime izdavača
Časopisi: Prezime, Inicijali (godina) „Naslov članka”, naziv časopisa u kojem je članak objavljen, broj, volumen, svezak, stranice od-do
Izvori preuzeti sa Interneta: Prezime autora, Inicijali imena (godina) „Naslov članka”, Naslov časopisa, Internet adresa (datum učitavanja)
Radovi u Zborniku skupa: Prezime autora, Inicijali imena (godina) „Naslov članka”, U: Naslov zbornika, Mjesto izdanja: Izdavač, stranice od-do
Službene publikacije: Naziv publikacije/oranizacije/ustanove (godina) naslov, Mjesto izdavanja: Izdavač

Razmaci: razmaci unutar teksta rada dopušteni su isključivo nakon pojedinih cjelina, podcjelina i sl., a nakon njih treba ostaviti razmak od jednog reda. Tablice, grafikoni i slike moraju imati, broj, naziv i izvor podataka iznad. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima (posebno tablice, posebno grafikoni, posebno slike).

Kompoziciju prve stranice pogledajte ovdje.