Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Ana Đanić Čeko - 07.01.2022.

Od studenata koji su predali svoj pisani rad svi su zadovoljili, osim:

0111137868

0055482261

0111004082

111136444.

O terminu uvida u rezultate kolokvija i konačne ocjene za predmet UPP te termin ponavljačkog kol 1 i 2, studenti će biti naknadno obaviješteni sukladno dogovoru.

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko