Predmet: T105 Poslovna etika

Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.

Red. br. Ime i prezime studenta Lokalni mat. br. Br. bodova za pohađanje nastave Br. bodova iz prvog kolokvija Br. bodova iz drugog kolokvija Br. bodova iz seminara Ukupan broj bodova Ocjena
         1. Dario Babić 121034 20 21 25 15 81 4B
         2. Sandro Božić 320096            
         3. Luka Čepčik 121032 20 26 26 17 89 4B
         4. Luka Diberto 121021 20 16 20 17 73 3C
         5. Laura Domaćinović 121041 20 16 20 15 71 3C
         6. Marin Galić 121023 20 30 30 12 92 5A
         7. Ana Grgičević 121015 20 25 28 15 88 4B
         8. Mihael Horvat 121024 20 16 20 12 68 3C
         9. Stjepan Jaman 121049 20 16 16 11 66 3C
        10. Gorana Jurčević 121020 20 22 25 18 85 4B
        11. Uroš Klajić 121033 20 22 25 15 82 4B
        12. Vukašin Klajić 121028 20 30 30 18 98 5A
        13. Dona Kovačević 121038 20 18 20 16 74 3C
        14. Mirna Liščić 121026 20 30 30 18 98 5A
        15. Dušan Ljubojević 121016 20 17 20 20 87 4B
        16. Patrik Maduna 121018 20 20 25 15 80 4B
        17. Ante Matić 121017 20 18 18 12 68 3C
        18. Bosiljka Milinković 121036 20 29 29 20 98 5A
        19. Ivan Mišetić 121051 20 16 16 14 66 3C
        20. Patricia Posavac 121022 20 30 30 18 98 5A
        21. Martina Puškarić 121048 20 19 25 18 82 4B
        22. Ena Tunjić 121046 20 16 16 15 67 3C
        23. Marija Vrban 121052 20 23 30 20 93 5A
        24.                

Ovo je popis studenata koji su ispit položili temeljem kolokvija. Isti su dužni prijaviti ispit jer u protivnom ne može im se ocjena unijeti. Ostali studenti ispit će polagati u ispitnim rokovima.  J. Vrbošić