Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U504 Javna nabavaPregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


OPĆE ODREDBE: Predmet, Pravni Akti EU , Pojmovi I Načela, Naručitelji, Mješovita nabava,

Pragovi, Procijenjena vrijednost nabave, Plan nabave i Registar ugovora

IZUZEĆA: Opća izuzeća, Posebna izuzeća za javne naručitelje, Posebna izuzeća za sektorske naručitelje, Obrana i sigurnost

OPĆA PRAVILA: Gospodarski subjekti, Rezervirani ugovori,Tajnost podataka,Računanje rokova, Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata, Elektronički oblasnik javne nabave Republike Hrvatske, Jedinstveni riječnik javne nabave (CPV), Sukob interesa

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje

POSTUPCI JAVNE NABAVE: Vrste, odabir i početak postupka javne nabave, Otvoreni postupak, Ograničeni postupak, Natjecateljski postupak uz pregovore, Natjecateljski dijalog, Partnerstvo za inovacije, Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje, Smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ponuda i rješenja

TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU: Okvirni sporazum, Dinamički sustav nabave, Elektronička dradžba, Elektronički katalog, Aktivnosti središnje nabave i središnja tijela za nabavu, Povremena zajednička nabava, Nabave koje uključuju javne naručitelje iz različitih država članica

PROVEDBA POSTUPKA:  Stručno povjerenstvo za nabavu, Priprema, Objavljivanje i transparentnost, Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, Ponuda, Dodjela ugovora o javnoj nabavi, Ugovor o javnoj nabavi i okvirni sporazum

POSEBNI REŽIMI JAVNE NABAVE: Društvene i druge posebne usluge, Pravila kojima se uređuju projektni natječaji

IZVJEŠTAVANJE I ARHIVIRANJE: Izviješće o postupku javne nabave, Pohrana dokumentacije

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje

OPĆE ODREDBE: Područje primjene, Nabava koja obuhvaća nekoliko djelatnosti, Djelatnosti, Obrana i sigurnost, Posebni odnosi (suradnja, povezana društva i zajednički pothvati)  

POSTUPCI JAVNE NABAVE: Vrste i odabir postupaka javne nabave, Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje, Partnerstvo za inovacije, Pregovarački postupak bez prethodne  objave poziva na nadmetanje, Poziv odabranim natjecateljima

TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU: Okvirni sporazum,

Dinamički sustav nabave, Elektronička dradžba, Elektronički katalog, Aktivnosti središnje nabave i središnja tijela za nabavu, Nabave koje uključuju sektorske naručitelje iz različitih država članica

PROVEDBA POSTUPKA: Priprema, Objavljivanje i transparentnost, Sustav kvalifikacije

Kriteriji za kvalitativni idabir gospodarskog subjekta, Ponuda

PRAVNA ZAŠTITA: Opće odredbe, Izjavljivanje žalbe, Sadržaj i učinak žalbe, Odlučivanje državne komisije, Sudska zaštita i građanskopravne odredbe

DOKUMENTACIJA O NABAVI I PONUDA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE: Dokumentacija o nabavi, Ponuda, Zapisnici i odluke

Popis literature:

Obavezna literatura:

 

  1. 1.Zakon o javnoj nabavi, NN 120/2016, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html
  2. 2.Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, NN 65/2017, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1534.html
  3. 3.Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, NN 101/2017, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html

4.Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, NN 65/2017, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1533.html

 

Dopunska literatura:

 

  1. 1.Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti, NN 19/2018, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_19_394.html
  2. 2.Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi, NN 101/2017, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2338.html
  3. 3.Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, NN 69/2017, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_69_1637.html
  4. 4.Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, NN 65/2017, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1535.html

5.Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV), NN 6/2012, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_01_6_176.html

Ciljevi kolegija:

Stjecanje znanja za primjenu zakonskih propisa u pripremi i provedbi postupaka javne nabave te upoznavanje s provedbom postupaka putem elektroničkog oglasnika javne nabave.

Specifična znanja i vještine razvijaju se kroz individualni i grupni rad na primjerima iz prakse, kroz izradu dokumentacije o javnoj nabavi, zapisnika i odluka. Pojedine faze postupka javne nabave studentima se pokazuju i kroz elektronički oglasnik javne nabave.