Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
U604 Uredsko poslovanjePregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.

Izvođač kolegija:

Jasna Kolar, univ. spec. oec., v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


Opće odredbe i temeljni pojmovi uredskog poslovanja; Temeljni pojmovi: pisarnica, pismohrana, dokument, elektronički dokument, elektronička isprava, pismeno, prilog, spis, dosje, brojčana oznaka. Upravljanje pismenima u uredskom poslovanju: primitak, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, prijemni štambilj; Upisivanje pismena: vrste evidencija - osnovna i pomoćna, pravila vođenja uredskih knjiga, klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj, vođenje i zaključivanje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika, povezivanje i prijenos upisa, omot spisa, združivanje pismena, kazalo; Dostava pismena u rad (interna dostavna knjiga);Administrativno-tehnička obrada akata: zaglavlje akta, adresa primatelja, oznaka predmeta, veza brojčanih oznaka, tekst akta, potpis službene osobe, otisak pečata, prilozi, način otpreme akata, dostava radi obavijesti ili na znanje, dostava upravnih akata; Otpremanje akata: otprema akata putem pisarnice, dostavna knjiga za poštu, dostavna knjiga za mjesto; Razvođenje akata; Rokovnik predmeta; Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje.
Pečati, žigovi i štambilji: postupanje s pečatima i žigovima s grbom RH, tko sve rabi pečat i žig s grbom RH, tko smije izrađivati pečate i žigove s grbom RH, uništavanje i nestanak pečata ili žiga, štambilji, veličina pečata i žiga s grbom RH, način ispisivanja sadržaja pečata i žiga s grbom RH, uporaba i rukovanje pečatom i žigom s grbom RH, evidencije o pečatu i žigu s grbom RH.
Upravne pristojbe: pristojbeni obveznik, obveza i osnovica,  oslobođenja od plaćanja pristojbe, povrat pristojbe, prisilna naplata upravne pristojbe, načini plaćanja pristojbe, pripadnost prihoda od pristojbe.
Natpisna ploča i zaglavlje akata: sadržaj natpisne ploče i zaglavlja akta u tijelima državne uprave, lokalne, područne (regionalne) samouprave, mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti,  izgled i način isticanja natpisne ploče.
Pismena (podnesci i akti): pojam pismena, bitni i sporedni dijelovi podneska, sastavljanje i oblikovanje podneska/akta, način predaje podneska, izrada akta; Postupanje tijela koje nije nadležno za prijam podnesaka; Rješenje u upravnom i neupravnom postupku; Zaključak u upravnom i neupravnom postupku; Poziv u upravnom i neupravnom postupku; Zapisnik u upravnom i neupravnom postupku.
Obavješćivanje i dostava u upravnom postupku prema ZUP-u: osobna i posredna dostava, vrijeme i adresa dostave, promjena adrese, posebni oblici dostave.
Poslovno dopisivanje: uvod u poslovne komunikacije, kreiranje poslovne komunikacije.

 

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)
2.Pravilnik o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88)
3.Pravilnik za primjenu Zakona o pečatu i žigu s grbom RH (NN 93/95)
4.Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)
5.Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), dio vezan uz postupanje s podnescima stranaka i akata javnopravnih tijela u upravnom postupku
6.Zakon o pečatu i žigu s grbom RH (NN 33/95)
7.Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
8.Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)
9.Kasabašić, Š. (2015), Uredsko poslovanje u primjeni i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku, V izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb: Novi informator
Dopunska literatura:
1.Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18)
2.Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)
3.Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08, 30/14)
4.Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/90)
5.Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom RH (NN 94/95)
6.Sudski poslovnik (37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17,33/17,34/17,57/17,101/18,119/18)
7.Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)
8.Srića, V., Kliment, A., Knežević, B. (2003); Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti automatizacije ureda, Zagreb: Sinergija nakladništvo d.o.o.

 

Ciljevi kolegija:

Kolegij uredsko poslovanje temelji se na usvajanju općih i specifičnih znanja i vještina potrebnih za rad u uredima u javnopravnim tijelima i tvrtkama. Specifične vještine razvijaju se kroz individualni i grupni rad na primjerima iz prakse. Studenti će nakon uspješnog polaganja kolegija biti osposobljeni za profesionalno pisano i usmeno komuniciranje sa strankama te učinkovito upravljanje dokumentacijom u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i tvrtkama.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.