Sadržaj kolegija:

Neurologija P-30; Osnove neuroanatomije, neurološka dijagnostika, osnove neurofiziologije, svijest i više živčane funkcije, patofiziologija poremećaja motoričkog sustava, sindromi povišenog intrakranijskog tlaka i meningealne iritacije, epilepsija, cerebrovaskularne bolesti, tumori mozga i kralježnične moždine, bolesti ekstrapiramidnog sustava, neuromuskularne bolesti, demijelinizacijske bolesti, upalne bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava, funkcionalne glavobolje, zatvorene kraniocerebralne ozljede, malformacije središnjeg živčanog sustava, neurokranijuma i spinalnog kanala, izabrana poglavlja iz neuropedijatrije, klinički sindromi autoričkih poremećaja kranijskih živaca, kompresivna oštećenja perifernih živaca, klinički sindromi poremećene koordinacije i oštećenja vestibularne funkcije. Psihijatrija P-15; Definicija psihijatrije, pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, teorije duševnog zdravlja, bolesti i ličnosti, povijest i razvoj psihijatrije, sadržaji psihijatrijske struke, aktivnosti psihijatrijske struke, organizacija psihijatrijske zaštite i unapređenje duševnog zdravlja, psihijatrijska skrb (pojam, sadržaji i oblici), opća psihopatologija (mentalni sadržaji), psihički status, organski poremećaji, poremećaji ovisnosti, shizofreni poremećaji, afektivni poremećaji, neurotski poremećaji, somatomorfni poremećaji, poremećaji ponašanja, poremećaji ličnosti, duševna zaostalost, oblici skrbi pojedinih bolesti. Pedijatrija, P-30; Zaštita zdravlja majki i djece, psihički razvoj djeteta, prenatalna, perinatalna i postnatalna dob, psihomotorni razvoj dojenčeta, dob malog i predškolskog djeteta, psihologija bolesnog djeteta; prehrana i poremećaji prehrane, zarazne bolesti, bolesti srca, krvnih žila i krvotvornih organa, bolesti živčanog sustava, neuromišićna i mišićna oboljenja, bolesti bubrega i mokraćnih putova, poremećaji ponašanja u djece. Onkologija, P-15; O tumorskim bolestima; čimbenici rizika u nastajanju bolesti, epidemiologija i klasifikacija tumora, prevencija i liječenje tumora; prevencija i liječenje posljedica agresivnih načina liječenja tumora na funkciju i kvalitetu života oboljelih. Obilježja tumora kod odraslih i tumori dječje dobi.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Poeck, K.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
2.Brinar, V. i sur.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1997.
3.Mardešić, D. i sur.: Pedijatrija. Zagreb: Školska knjiga, 1982.
4.Bujišić, G.: Odabrani tekstovi iz psihijatrije, 2015. (u elektronskom obliku)

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: opisati patofiziologiju bolesti neurološkog sustava i poremećaja motoričkog sustava, opisati kliničku sliku neuroloških bolesti, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke u neuroloških bolesti i poremećaja te mogućnosti liječenja, opisati pojmove duševnog zdravlja i duševne bolesti, prepoznati i razumjeti teorije duševnog zdravlja, objasniti pojam psihijatrijske skrbi, imenovati, prepoznati i opisati mogućnosti liječenja psihopatoloških poremećaja, organskih poremećaja, poremećaja ovisnosti, shizofrenih poremećaja, afektivnih poremećaja, neurotskih poremećaja, somatomorfnog poremećaja, poremećaja ponašanja, poremećaja ličnosti, opisati postupke zbrinjavanja i zaštite zdrave i bolesne djece, opisati i prepoznati normalni psihomotorni razvoj djeteta, razumjeti psihološku reakciju djece na bolest, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti liječenja bolesti i poremećaja dječje dobi, opisati patofiziologiju nastanka i kliničku sliku tumorskih bolesti, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke tumorskih bolesti te mogućnosti i posljedice liječenja.

Polaganje ispita:

Kolokviji iz pojedinih tematskih područja, pismeni i usmeni ispit.