Centar za studentski standard - Student servis

Član Studentskog servisa  tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ukoliko prethodne redovito vraća na obračun u Studentski servis sukladno Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko student tijekom kalendarske godine (2017.) ostvari primitak na koji se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kuna ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici (Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i novi  Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.)

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: socijalne potpore, doplatak za djecu, primici za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.2.).

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što u kalendarskoj godini ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali  se ne smatra uzdržavanim članom obitelji. Znači, ako je studentu u kalendarskoj godini isplaćeno više od 15.000,00 kuna – roditelj ga gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.1.)

Nema ograničenja što se tiče iznosa zarada studenata. Ali, ukoliko primitak studenta, iznosi više od  60.600,00 kuna godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak, 24% poreza i prirez (Zakon o porezu na dohodak čl.39. st.3. toč.7. i  Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.5.). Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Na razliku iznad 60.600,00 kuna obračunava se porez od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja.

Iznos primitka od 60.600,00 kuna odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.

Ukoliko je član Studentskog servisa  ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan  je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi (Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.6.).

Student/ica potpisuje ugovor nakon što poslodavac uredno popuni i ovjeri ugovor, nikako prije.

Isplate se obavljaju nakon što poslodavac – naručitelj posla plati račun.

 

Studentski limiti i obračun poreza

 

Zbog učestalih pitanja, vezano uz rad studenata  potrebno je razlikovati:

  1. iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom i
  2. iznos do kojeg  primici, koje student ostvari radom preko učeničkih i studentskih udruga, ne podliježu oporezivanju.

 

  1. Iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je u Hrvatskom saboru izglasan na 14-oj. Izvanrednoj sjednici 16. prosinca 2022. povećan je iznos primitaka do kojeg se neka fizička osoba (uključujući učenike/studente) može smatrati uzdržavanim članom. Iznos primitaka  povećan je s 1.990,84 eura (15.000,00 kn) na 3.185,35 eura (24.000,00 kn) godišnje. Navedeni iznos se, u pravilu, utvrđuje u postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak te se prema odredbama navedenog Zakona isti primjenjuje od 2022. godinu pa nadalje.

Ako je student tijekom 2022. godine ostvario primitke do 3.185,35 eura (24.000,00 kn), njegov roditelj/uzdržavatelj radi korištenja prava na uvećani osobni odbitak postupa na način:

  • ako je roditelj/uzdržavatelj sa svoje porezne kartice tijekom 2022. odjavio ili uopće nije prijavio studenta mora do 28.veljače 2023. podnijeti Obrazac ZPP-DOH u kojem će upisati njegove podatke, te će roditelj/uzdržavatelj ostvariti pravo na uvećani osobni odbitak za 2022. godinu
  • ako roditelj/uzdržavatelj nije odjavio studenta sa svoje porezne kartice pri utvrđivanju godišnjeg dohotka u posebnom postupku, kojeg provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, roditelju/uzdržavatelju priznat će se pravo na uvećani osobni odbitak za 2022. godinu.

 

  1. Iznos do kojeg  primici, koje student (redovan i izvanredan) ostvari radom preko učeničkih i studentskih udruga, ne podliježu oporezivanju

Zakonom o porezu na dohodak propisani su uvjeti i način obračuna plaćanja poreza na dohodak prilikom svake isplate. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, slijedom propisanih neoporezivih iznosa primitaka kojeg student može ostvariti za rad putem učeničkih i studentskih udruga, prilikom svake isplate primitaka ne plaća se porez na dohodak sve dok student ne iskoristi ukupno propisani neoporezivi iznos na razini godine. U 2022. godini student ne plaća porez na dohodak na primitke do ukupnog iznosa od 63.000,00 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 15.000,00 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 48.000,00 kn). Međutim, slijedom  navedenih izmjena i dopuna Zakona te odgovarajućih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. godine i nadalje povećan je i prilagođen ukupan neoporezivi iznos primitaka studenta koji iznosi 9.556,18 eura/72.001,04 kn (kojeg čini neoporezivi iznos od 3.185,38 eura/»24.000,00 kn i godišnji osnovni osobni odbitak od 6.370,80 eura/»48.000,00 kn).

Sukladno Zakonu, od trenutka kada student ostvari primitke iznad propisanog neoporezivog iznosa obračunava se i uplaćuje porez na dohodak iz razloga što se prilikom svake pojedine isplate primitaka utvrđuje iskorišteni/neiskorišteni neoporezivi iznos, a u slučaju iskorištenosti istog obračunava se porezna obveza. Stoga nije moguće izvršiti priznavanje uvećanja neoporezivog iznosa primitaka studentu za proteklo razdoblje, odnosno zakonski nije moguće putem godišnjeg obračuna za 2022. godinu uvećati postojećih 63.000,00 kn na 72.000,00 kn.​