Centar za studentski standard - Student servis

Član Studentskog servisa  tijekom godine može podizati neograničeni broj ugovora, ukoliko prethodne redovito vraća na obračun u Studentski servis sukladno Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko student tijekom kalendarske godine (2017.) ostvari primitak na koji se ne plaća porez i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom (npr. stipendije) u iznosu većem od 15.000,00 kuna ne može biti uzdržavani član roditelja na njegovoj poreznoj kartici (Od 1.1.2017. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016. i novi  Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017.)

U iznos primitaka (oporezivih ili neoporezivih) ne ulaze: socijalne potpore, doplatak za djecu, primici za opremu novorođenog djeteta i obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. st.1.t.4. zakona i/ili naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama zakona ne plaća porez na dohodak (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.2.).

Student NIJE POREZNI OBVEZNIK nakon što u kalendarskoj godini ostvari primitak od 15.000,00 kuna, ali  se ne smatra uzdržavanim članom obitelji. Znači, ako je studentu u kalendarskoj godini isplaćeno više od 15.000,00 kuna – roditelj ga gubi kao olakšicu kod obračuna svoje plaće (Zakon o porezu na dohodak čl.17. st.1.)

Nema ograničenja što se tiče iznosa zarada studenata. Ali, ukoliko primitak studenta, iznosi više od  60.600,00 kuna godišnje, primitak se oporezuje kao drugi dohodak, 24% poreza i prirez (Zakon o porezu na dohodak čl.39. st.3. toč.7. i  Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.5.). Primitak je iznos u koji se ne ubrajaju doprinosi obračunati na neto zaradu studenta.

Na razliku iznad 60.600,00 kuna obračunava se porez od 24% i prirez ovisno o mjestu stanovanja.

Iznos primitka od 60.600,00 kuna odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske.

Ukoliko je član Studentskog servisa  ostvario primitke preko drugih studentskih servisa ili učeničkih udruga u RH dužan  je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) o ostvarenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja odnosno pisanu izjavu o ostvarenim primicima u poreznom razdoblju po toj osnovi (Pravilnik o porezu na dohodak čl.52. st.6.).

Student/ica potpisuje ugovor nakon što poslodavac uredno popuni i ovjeri ugovor, nikako prije.

Isplate se obavljaju nakon što poslodavac – naručitelj posla plati račun.