Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
Erasmus+ KA204 strategic partnership project STTeh

STTeh Project 2020-1-DK01-KA204-075155

 

Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today's Health Care Sector – STTech is a strategic partnership project, the holder of which is Aarhus Municipality – Centre for Assisted Living Technology from Denmark, whereas College of Applied Sciences „Lavoslav Ružička“ in Vukovar is one of the project partner HEIs.  

 

An innovative way of teaching will be created within main project activities by applying the Peer Learning method to improve the teaching skills of safe transfer techniques for the physically disabled or people with mobility difficulties. The target group of the project are teachers, physiotherapists, occupational therapists, nurses and mentors engaged in teaching of safe transfer techniques at educational institutions, but also other state, public or private homes, centres and care organizations. The expected aim of the project is to improve the skills of these groups of caregivers in five European countries, no matter if they are professionals – public servants, those in private nursing and family homes, caregivers who visit users in their own homes, or family members who provide support in care. The results of the project will enable the improvement of existing skills, but also new practical and useful knowledge on secure and save transfer techniques as well as support on how to apply these techniques in their ordinary lives. The long-term effect of the project is to reduce the extent of wear and work injuries among health workers, to improve education and work environment in the health care sector and to ensure the safety and rehabilitation of patients by applying an innovative teaching method that will result from the project. This innovative method includes four final intellectual results of the project: Learning guidelines and toolkit material; Digital tools - virtual reality and e-learning program; E- interactive handbook - Peer Learning Model and Open Educational Resources (OER) that will be created through the international exchange of knowledge, experience and practices by means of cooperation of various institutions involved in the project in Denmark, Spain, Sweden, Cyprus and Croatia. These intellectual outputs will be available via digital tools and open resources to all potentially interested users worldwide.

 

The implementation of the STTeh project started with the first project activity: the kick-off transnational meeting.

 

Due to the situation with COVID-19 the kick-off transnational meeting was held on October 29, 2020 via webinar attended by representatives of project partner institutions and project coordinators.

 

The first transnational partnership meeting was also held virtually.

Completed realization of intellectual result IO1 - Guidelines for secure transmission techniques.

 

More information about the project at project Erasmus+ project results platform.

 

The project team of the Polytechnic involved in the implementation of the project:

 

Dr.sc. Slavica Janković, v. pred.

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.

Karolina Novinc. struč.spec. oec.

_____________________________________________________________________________

 

 

Digital Tools and Methods for Safe Transfer Techniques for Caregivers in Today's Health Care Sector – STTech je projekt strateškoga partnerstva čiji je nositelj Aarhus Municipality – Center for Assisted Living Technology iz Danske, dok je Veleučilište  “Lavoslav Ružička” u Vukovaru jedna od partnerskih ustanova na projektu.

 

Projektom će kroz njegove glavne aktivnosti biti kreiran inovativni način podučavanja primjenom Peer Learning metode kojim će se unaprijediti vještine podučavanja o sigurnim tehnikama prenošenja nepokretnih ili teško-pokretnih osoba. Ciljna skupina kojoj su projektni rezultati namijenjeni jesu odgajatelji i učitelji, profesori, fizioterapeuti i mentori koji se bave podučavanjem tehnika sigurnog prenošenja na obrazovnim institucijama, ali i drugim državnim, javnim ili privatnim centrima i organizacijama koje se bave s skrbi u području terapije obuhvaćene projektom. Očekivani učinak projekta je unaprijediti vještine navedenih skupina njegovatelja unutar pet europskih država bilo da su oni profesionalni – javni službenici, oni u privatnim staračkim i obiteljskim domovima ili su njegovatelji koji posjećuju korisnike u njihovim vlastitim kućama, odnosno članovi obitelji koji pružaju potporu u skrbi. Rezultati projekta omogućit će unaprjeđenje postojećih vještina, ali i stjecanja novih u radu primjenjivih znanja o tehnikama sigurnog prijenosa kao i podršku o tome kako te tehnike primijeniti u svakodnevnom životu. Konačni očekivani učinak ovoga projekta je povećati sigurnost djelatnika ili članova obitelji u ulozi skrbnika, smanjiti fizičku istrošenost i ozljede na radu među zdravstvenim radnicima te unaprijediti sigurnosni i rehabilitacijski pristup za pacijenta u situaciji prijenosa primjenom inovativne metode podučavanja. Ova inovativna metoda obuhvatit će četiri konačna intelektualna rezultata projekta: Smjernice za učenje i priručnik; Digitalni alati - program za virtualnu stvarnost i e-učenje; E-interaktivni priručnik - Model vršnjačkog učenja i otvoreni obrazovni resursi (OER), a koji će nastati međunarodnom razmjenom znanja, iskustava i prakse kroz suradnju različitih projektom uključenih institucija iz Danske, Španjolske, Švedske, Cipra i Hrvatske, a koji će putem digitalnih alata i otvorenog pristupa biti dostupni svim potencijalno zainteresiranim korisnicima diljem svijeta.

 

Provedba projekta STTeh započela je održanim Inicijalnim međunarodnim sastankom koji je ujedno i prva aktivnost u projektu. 

 

Kick-off transnational meeting uslijed situacije s COVID-19 je održan 29. listopada 2020. putem webinara, na kojem su sudjelovali predstavnici partnerskih ustanova na projektu i projektni koordinatori.

 

Prvi transnacionalni partnerski sastanak također održan virtualnim putem.

 

Završena realizacija intelektualnog rezultata IO1 - Guidelines for Safe Transfer Techniques.

 

Više o projektu na Erasmus+ platformi projekata.

 

Projektni tima Veleučilišta uključen u realizaciju projekta:

 

Dr.sc. Slavica Janković, v. pred.

Mateja Znika, mag. physioth., v. pred.

Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Doc.dr.sc. Iva Šklempe Kokić, v.pred.

Karolina Novinc. struč.spec. oec.

 

 

 

Objavio: Karolina Novinc | 11.11.2020.