Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Sustav za e-učenje - MERLIN 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailStep-UpPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F505 Specijalne teme u fizioterapiji I Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

Izvođač kolegija:

Vesna Šeper, Master in Sports Medicine and Physicotherapy, v. pred.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Fizioterapija u pedijatriji (P–30; S–15; V-15): Zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja, te usporedba sa odstupanjima u razvoju. Fizioterapija kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta – nedonesenost, neurorazvojna odstupanja, cerebralna paraliza, pulmološka stanja i bolesti, neuromišićne bolesti, periferne lezije živaca, neuropsihijatrijski poremećaji. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u djece (neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, Metoda konduktivne edukacije, Halliwick koncept).

Fizioterapija u ginekologiji i porodiljstvu (V-15; S-15): Problematika pacijentica nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena urogenitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Bošnjak-Mejaški, V. (2007). Neurološki sindromi dojenačke dobi i cerebralna paraliza.   Paediatr Croat; 51 (Supl 1): 120-129.
2.Bošnjak-Mejaški, V., Đaković, I. (2013). Europska klasifikacija cerebralne paralize. Paediatr Croat; 57 (Supl 1): 93-97.
3.Klaić, I. (2001). Specijalne teme u fizioterapiji I, nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola, Zagreb.
4.Klaić, I. (2007). Specijalne teme u fizioterapiji I, nastavni tekstovi – dodatak. Zdravstveno veleučilište, Zagreb.
5.Kuzmanić-Šamija, R. (2013). Mišićne distrofije – dijagnostika i terapija. Paediatr Croat; 57 (Supl 1): 57-65.
6.Majkić, M. (1997). Klinička kineziterapija. Inmedia, Zagreb.
7.Mardešić, D. (2003). Pedijatrija. 7. dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb.
8.Skočilić, S. (1999). Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti, skripta. Visoka zdravstvena škola, Zagreb.
9.Škrbina, D. (2004). Mentalna i osjetilna oštećenja, interni materijal. Zdravstveno veleučilište, Zagreb.
10.Šimunić V. (2001). Ginekologija. Naklada Ljevak. Zagreb.
11.Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju (2007). Ispravno postupanje s djejtom. Baby handling. Udruga „OKO“. Zagreb.
12.Vojvodić-Schuster, S. (2004). Vježbe za trudnice. Makronova, Zagreb
13.Filipec, M., Jadanec, M. (2017). Odabrana poglavlja u fizioterapiji. Fizioterapija u ginekologiji i porodništvu. Hrvatski zbor fizioterapeuta. Zagreb.
Dopunska literatura:
1.Bo, K., Berghmans, B., Morkved, S., Van Kampen, M. (2015). Evidence-based Physical Therapy for the Pelvic Floor. Churchill Livingstone, Elsevier, London.
2.Di Paolo, J., Monpetit-Huynh, S., Vopni, K. (2018). Pregnancy. HumanKinetics, UK.
3.Irion, MJ., Irion, GL. (2010). Women's health in Physical Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
4.Haywood, KM., Getchell, N. (2016). Life Span Motor Development, 6th Edition.
5.Mantle, J., Haslam, J., Barten S. (2004). Physiotherapy in Obstetrics and Gyneacology. Butterworth Heinemann, Edinburgh.

6.Vojta Therapy. Reflex Locomotion – The Fundamentals of Vojta Therapy (2019). http://www.vojta.com/en/the-vojta-principle/vojta-therapy 

7.Vojta Diagnostics (2019). http://www.vojta.com/en/the-vojta-principle/vojta-diagnostic/aspects

Ciljevi kolegija:

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području ginekologije i porodiljstva te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: razumjeti i opisati problematiku i potrebu primjene fizioterapije u ginekologiji i porodiljstvu, te kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata; razumjeti, opisati i demonstrirati zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja djeteta; prepoznati, analizirati i usporediti glavne tipove odstupanja u razvoju djeteta; planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom; razumjeti i opisati temeljnu teorijsku pozadinu, principe i sadržaje različitih koncepata fizioterapije kod navedenih skupina korisnika, razumjeti i opisati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom; demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima.

Polaganje ispita:

Kolokviji po nastavnim temama, praktični, pismeni i usmeni ispit.