Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T301 Poslovne financije Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Uvod: Financijsko upravljanje. Zadaci financijskih menadžera. Ciljevi financijskog menadžmenta Financijski iskazi, financijska analiza i financijsko planiranje Financijski iskazi. Račun dobiti i gubitka. Bilanca. Iskaz novčanog tijeka. Financijska analiza. Analiza omjera. Omjeri profitabilnosti. Omjeri korištenja imovine. Omjeri likvidnosti. Omjeri korištenja zaduženja. Financijska prognoza. Izrada planskih iskaza. Planski račun dobiti i gubitka. Novčani proračun. Planska bilanca. Metoda postotka od prodaje. Poluga u poslovanju. Operativna poluga. Financijska poluga. Kombiniranje operativne i financijske poluge. Struktura i financiranje radnog kapitala Priroda rasta imovine. Kontrola imovine. Načini financiranja kratkotrajne imovine. Upravljanje kratkotrajnom imovinom. Upravljanje novcem. Upravljanje utrživim vrijednosnicama. Upravljanje potraživanjima. Upravljanje zalihama. Odlučivanje o kratkoročnim izvorima financiranja. Trgovački kredit. Bankarski krediti. Financiranje pomoću komercijalnih papira. Korištenje kolaterala u kratkoročnom financiranju. Financiranje zaliha. Dugoročna kapitalna ulaganja Vremenska vrijednost novca. Složeno ukamaćivanje. Složeno ukamaćivanje - anuitet. Odlučivanje o kapitalnim ulaganjima. Metode rangiranja investicijskih projekata. Vrednovanje različitih pravila kod investicijskog odlučivanja. Trošak kapitala.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Novak, B.: Odlučivanje u financijskom upravljanju, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
2. Brealy, R. A., Myers, S. C., Marcus, A. J.: Osnove korporativnih financija, 5. izd., MATE d.o.o. Zagreb, 2007.
Izborna literatura:
1. Block, S. B. and Hirt, G. A.: Foundations of Financial management, 12th ed. McGraw-Hill, N.Y., 2008.
2. Siegel J. G., Shim J. K. and Dauber N.: Corporate Controller’s Handbook of Financial Management, CCH, Canada, 2008.
3. Besley, S. and Brigham, E. F.: Essentials of Managerial Finance, 14th ed., South-Western, Mass., 2008.

Ciljevi kolegija:

U okviru ovog predmeta studenti će dobiti osnovna znanja iz područja financijskog menadžmenta, obučiti se za razumijevanje financijskih iskaza s pozicije menadžmenta, te steći znanja o financijskom planiranju. Nadalje bi trebali svladati osnove financiranja kratkotrajne imovine raznim izvorima financiranja, te steći osnovna znanja o dugoročnim investicijama. 

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.