Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T403 Trgovačko pravo Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Sanja Gongeta, v. pred.

ECTS bodova:


4

Sadržaj kolegija:


1. Opće napomene o pravu, pravnom sustavu i osnovama hrvatskog gospodarstva. 2. Nositelji gospodarskog poslovanja i subjekti prometa robe i usluga. 3. Subjekti gospodarskog poslovanja u pravnom sustavu. Osnivanje, ustrojstvo, prestanak postojanja. Odgovornost za imovinske obveze trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca. Vrste trgovačkih društava. Povezana društva. Pripajanje i spajanje. Društva kapitala. Preoblikovanje društava. Gospodarsko interesno udruženje. 4. Poslovi prometa roba i usluga. Opća pitanja. Sklapanje ugovora. Sredstva za pojačanje ugovornih obveza. Prestanak obveza. Ispunjavanje obveza. Ugovorna i izvan ugovorna odgovornost. Najznačajnije i najčešće trgovačke transakcije. Osnove prava o vrijednosnim papirima i kartičnom poslovanju. Arbitražno i sudsko rješavanje sporova i mirenje. 5. Pravo konkurencije u unutarnjem prometu. Temelji prava konkurencije. Nelojalna utakmica. Monopolističko djelovanje. Nedopuštene koncentracije. Zaštita slobodnog tržišnog natjecanja. Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičkih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu, kao uvjet za pristupanje ispitu.

Popis literature:

Obvezna literatura:

PETROVIĆ, S., CERONJA, P.: Osnove prava društava, sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2013.

Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15

Zakon o obveznim odnosima NN 35/2005, 41/08, 125/11, 78/15

Ciljevi kolegija:

Cilj je predmeta upoznavanje s pravnim sustavom i jasnim određenjem svih pravnih mehanizama i instituta, koji omogućuju početak poslovanja i njegovo odvijanje. Osim toga, studenti trebaju steći temeljna znanja o tehnici i pravnim posljedicama pregovaranja, o značenju urednog ispunjavanja ugovorenih obveza – postizanju dodatne siguranosti za očekivano dodatno ispunjenje obaveza druge strane i o pristupu rješavanju trgovačkih sporova.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.