Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T203 Računovodstvo Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

dr.sc. Slobodan Stojanović, prof. v.š.
Lucija Mjeda, univ. spec. oec

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Suvremeno poimanje računovodstva. Funkcioniranje računovodstvenog informacijskog sustava – računovodstva i računovodstvenog sustava informiranja. Knjigovodstvene isprave. Knjigovodstveni računi. Institucionalni okvir računovodstva. Četvrta i sedma smjernica Europske Unije. Računovodstvene knjige. Sustavi knjigovodstva. Metode knjiženja i unosa knjigovodstvenih podataka. Oblici knjigovodstva. Pogreške i ispravljanje pogrešaka. Računski plan. Računovodstveno-bilančna načela. Računovodstveno-bilančni standardi. Računovodstveno-bilančne politike. Popis (inventura) imovine i dugova. Okvir za sastavljanje i prezentiranje novčano-računovodstvenih izvješća. Novčano-računovodstvena izvješća kao postignuće funkcioniranja računovodstvenog informacijskog sustava – računovodstva. Knjiženja nastalih knjigovodstvenih događaja.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Skupina autora (redaktori Gulin, D. i Žager, L.): Računovodstvo, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2006.
2. Skupina autora (redaktor Brkanić, V.): Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja, VI. izmijenjena i dopunjena naklada, RRiFplus Zagreb, 2009.
3. Proklin, P.: Računovodstvo i gospodarska analiza u teoriji i praksi, II. naklada, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
Izborna literatura:
1. Meigs i Meigs: Računovodstvo – temelj poslovnog odlučivanja, 9. izd., MATE d.o.o., Zagreb, 1999.
2. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, Narodne novine br. 30/08 i 4/09
3. Međunarodni računovodstveni standardi, Narodne novine br. 140/06, 130/08 i 137/08

Ciljevi kolegija:

Predmet Računovodstvo, uz uvažavanje teorijskih, znanstvenih i praktičnih spoznaja, omogućuje studentima stvaranje profesionalnog mišljenja posebice kod korištenja i prezentiranja računovodstvenih informacija.

Polaganje ispita:

Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.