Opći podaci
Tijela veleučilišta 
Zakoni, uredbe, Statut i pravilnici 
Tajništvo 
Ustrojstvo
Obavijesti dekanata 
Mediji o Veleučilištu 
Natječaji 
O Lavoslavu Ružički 
Nastavnici 
Pristup informacijama 
Zaštita osobnih podataka 
Programski ugovori 
PROMO 
Studij Fizioterapije
Studij Preventivne Fizioterapije
Studij Trgovine
Upravni studij
Upisi
Izdavačka djelatnost
Računalna podrška 
Obrazac evidencije o održanoj nastavi 
Obrasci za putni nalog i memorandum Velečilišta 
Kalendar nastave
Tribine i predavanja 
Posjete 
Promocije 
Ostalo 
Konferencije - obavijesti 
Međunarodna konferencija - Razvoj javne uprave 
Međunarodni znanstveno-stručni skup "Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu" 
2. International Conference Economic Integration 2019 
5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija CRODMA 2020 
Međunarodna znanstveno-stručna studentska konferencija SKEI 
Izgradnja studentskog doma u Vukovaru 
Studentski poduzetnički inkubator 
Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju 
Centar za cjeloživotno učenje 
Tečajevi stranih jezika 
Projekti 
International Cooperation / Međunarodna suradnja
ERASMUS +
CEEPUS 
Centar za studentski standard - Student servis
Studentski dom "Leopold" 
Savjetodavna potpora
Studentski zbor 
Obavijesti 
Obrasci 
Sport 
Akademsko veslanje 
Stipendije 
Sportska udruga studenata 
ALUMNI 
Odbor za kvalitetu
Dokumentacija SOK-a
Izvješća 
Obavijesti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Studentski dom Leopold 
Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  
Knjižnica 
Sindikat 
Tko je tko u znanosti 
Hrvatski dom Vukovar 
Gradska knjižnica Vukovar 
Grad Vukovar 
CARNet 
Nastavnički portal 
X-ica, stanje računa 
RasporedStudomatNastavniciKalendarNatječajiMapa webaWebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T201 Statistika Pregled svih kolegija

Nositelj kolegija:

doc.dr.sc. Mirjana Radman Funarić, prof. v.š.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mirjana Radman Funarić, prof. v.š.

ECTS bodova:


6

Sadržaj kolegija:


Uvod s deskriptivnom statističkom analizom. Temeljni pojmovi. Statistički podaci (vrste podataka i izvori, mjerne skale, vrste statističkih nizova). Uređivanje podataka. Tabeliranje. Statistička grafika. Relativni brojevi – primjena u analizi kvalitativnih statističkih nizova. Analiza numeričkih nizova metodama deskriptivne statistike. Srednje vrijednosti (potpune, položajne, specifične). Mjere disperzije. Standardizirana varijabla i pravilo Čebiševa. Mjere asimetrije. Mjera zaobljenosti. Temelji inferencijalne statistike Definicije vjerojatnosti. Slučajna varijabla i njezina svojstva. Funkcije vjerojatnosti. Izabrane teorijske funkcije vjerojatnosti diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Kovarijanca. Pojam uzorka s izabranim nacrtima uzorka. Procjenitelj parametra. Sampling distribucije. Procjenjivanje parametara i testiranje hipoteza Procjenjivanje brojem i intervalom aritmetičke sredine, totala i proporcije jedne populacije, te razlike sredina i razlike proporcija dviju populacija. Testiranje hipoteza. Snaga testa. p- vrijednost. Testiranje hipoteze o pretpostavljenoj aritmet.sredini i proporciji jedne populacije, te razlici sredina, proporcija i varijanci dviju populacija. ANOVA - testiranje hipoteza o sredinama triju ili više populacija. Testiranje hipoteza o jednakosti proporcija triju ili više populacija (hi-kvadrat test). Testovi o obliku distribucija. Regresijska i korelacijska analiza Pojam regresijske i korelacijske analize. Regresijski model. Klasifikacija varijabli i regresijskih modela. Model jednostavne linearne regresije. Linearna korelacija i procjena koeficijenta korelacije. Spearmanov koef. korelacije. Koef. korelacije ranga. Analiza vremenskih nizova i prognoziranje Definicija vremenskog niza. Vrste nizova. Klasična dekompozicija serije. Grafičko prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova. Pokazatelji dinamike (diferencije, stope). Verižni indeksi, indeksi na stalnoj bazi. Skupni indeksi (indeksi cijena i količina Laspeyeresa, Paaschea, Fishera). Indeks vrijednosti. Modeli vremenskih pojava. Trend modeli. Procjene parametara i drugih statističko analitičkih veličina. Metoda pomičnih prosjeka. Metoda eksponencijalnog izglađivanja. Modeli sezonskih pojava i čišćenje od sezone

 

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Šošić I. (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.
2. Šošić I., V. Serdar (2002). Uvod u statistiku. XII. izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
Izborna literatura:

1. Nastavni materijali oglašeni na stranici www.vevu.hr

2. Newbold P. et al.(2003). Statistics for Business and Economics. Upper Sadle River: Prentice Hall.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi su ovladavanje teorijskim spoznajama kao i vještinama izračunavanja statističkih parametara. Specifični ciljevi predstavljaju sposobnost provođenja istraživačke zadaće na terenu, izračunavanje i tumačenje izračunatih statističkih pokazatelja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.