Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
T103 Ekonomika narodnog gospodarstva Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

dr.sc. Željko Sudarić, v.pred.

Izvođač kolegija:

doc.dr.sc. Mario Banožić
dr.sc. Željko Sudarić, v.pred.

ECTS bodova:


5

Sadržaj kolegija:


1. Temeljni ekonomski pojmovi: potražnja, ponuda, proizvodnja, troškovi. 2. Tržište inputa i tržište outputa. Država i tržište. 3. Temeljni makroekonomski pojmovi: inflacija, nezaposlenost, bruto-nacionalni proizvod, poslovni ciklusi, agregatna potražnja i agregatna ponuda, agregatno trošenje i makroekonomska ravnoteža. Fiskalna politika. Novac i monetarna politika. 4. Prirodni izvori hrvatskog bogatstva. 5. Hrvatski demografski kapital. 6. Zaposlenost, nezaposlenost – tržište rada. 7. Predtranzicijski i tranzicijski gospodarski razvitak. 8. Djelotvornost hrvatskog naspram drugih modela restrukturiranja. 9. Ciljevi, nositelji i sredstva ekonomske politike. 10. Reindustrijalizacija hrvatskog gospodarstva. 11. Vanjskotrgovinska razmjena u uvjetima globalizacije 12. Razvitak agroindustrijskoga kompleksa u svijetu i u Hrvatskoj.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1. Ferenčak, I. (2003.) Počela ekonomike. 2. izd. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
2. Grupa autora, red. Družić, I. (2003.) Hrvatski gospodarski razvoj. Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu.
Izborna literatura:
1. Wertheimer Baletić, A. (1999.) Stanovništvo i razvoj. Zagreb: MATE d.o.o.
2. Crkvenac, M. (1993.) Ekonomika industrije i gospodarski razvoj Hrvatske. Zagreb: Informator.
3. Grahovac, P. (1996.) Ciljevi politike razvoja hrvatske poljoprivrede. Ekonomija RIFIN, 3/1996.
4. Bogunović, A. (1991.) Regionalna ekonomika. Zagreb: Narodne Novine.
5. Ministarstvo turizma i trgovine (1993.) Razvojna strategije hrvatskog turizma. Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Predmet Ekonomika narodnog gospodarstva omogućava studentima usvajanje teorijskih i znanstvenih znanja iz ovog područja, te znanja vezanih za osobitosti hrvatskog gospodarskog sustava.

Polaganje ispita:

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.