Raspored Studomat Nastavnici Kalendar Natječaji Mapa weba WebmailPrijava
  Početna   O Veleučilištu  Nastava  Događanja  Aktivnosti  Studenti  KvalitetaErasmus+  Dodatne povezniceUpisi
F602 Fizioterapijske vještine II Pregled svih kolegija

Obavijesti   |  Materijali  |  Arhiva

Nositelj kolegija:

Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.

Izvođač kolegija:

Merry Ann Novoselić, dipl. physioth.
Stjepan Jelica, mag. physioth., v. pred.
Vesna Brumnić, dipl. physioth., v. pred.
Marija Crnković, dipl. physioth.
Marko Krajina, bacc.physioth.

ECTS bodova:


9

Sadržaj kolegija:


Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.


Analiza normalnog pokreta. Neurofiziološka pozadina pokreta. Testovi i mjerenja u neurološkoj rehabilitaciji. Osnovne smjernice uzimanja statusa, planiranja i evaluacije tretmana osoba sa oštećenjam središnjeg živčanog sustava.

.

Popis literature:

OAVEZNA LITERATURA


Brumnić Vesna, Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF), Vukovar, 2007. Nastavni materijali za studente 3. godine Studija fizioterapije

Stjepan Jelica Neuofiziološke osnove i analiza normalnog pokreta-Uvod u Bobath koncept, Vukovar 2014, Interni nastavni materijali za studente 3. godine Studija fizioterapije


DOPUNSKA LITERATURA


Adler, S., Beckers, D., Buck, M. (2000) PNF in Practice. An Illustrated Guide, 2nd ed. New York: Springer - Verlag, 


Ciljevi kolegija:

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene navedenih neurorazvojnih koncepata. Student će samostalno moći primijeniti osnovna postupanja sa neurološkim pacijentom u akutnoj i kroničnoj fazi.

Studenti će svladavanjem sadržaja steći uvid u korisnost primjene proprioceptivne neuromuskularne facilitacije. Student će samostalno na osnovu procjene moći primijeniti stečena znanja i osnovne postupanja s neurolo-mišićno-koštanim pacijentima u akutnoj ili kroničnoj fazi.Očekivani ishodi kolegija:

Razlikovati neurorazvojne elemente Bobath i Vojta koncepta u odnosu na biomehanički orjentirane pristupe.
Opisati (analizirati) normalni pokret za pojedinu kompleksnu aktivnost, te najčešće patološke manifestacije patoloških obrazaca.
Samostalno uzeti inicijalni neuromišićni status.
Primijeniti/modificirati osnovne položaje i tehnike u mobilizaciji spastične muskulature.
Primijeniti/modificirati osovne elemente facilitacije hipotone muskulature.
Koristiti osnovne tetstove i skale u evaluciji neurološkog pacijenta (Tinetti test, Stand up and go test, Ashwoth skalu, Bartel indeks, FIM.
Primijeniti osnovne PNF modele pokreta.
Primijeniti direktan ili indirektan tretman.

Polaganje ispita:

Konačna se ocjena oblikuje prema modelu težinskih ocjena tako da svaki od tri navedena elementa

praćenja i provjeravanja ima određeni udio u konačnoj ocjeni. 

Svaki od navedenih elemenata praćenja i provjeravanja se ocjenjuje zasebnom ocjenom koja

sukladno gore navedenim postocima zauzima ukupni udio u konačnoj ocjeni.

Za svaki od navedenih elemenata ocjenjivanja vodi se zasebna evidencija.

 

Primjer:

Student/ica je iz prvog elementa (pohađanje nastave) dobio/la ocjenu dobar (3), iz drugog

elementa (praktični rad) vrlo dobar (4) i iz trećeg elementa (pisani i usmeni ispit) dobar (3).  

Primjer izračuna: 3 x 0.09 + 4 x 0.44 + 3x 0.44 = 3.35 (dobar 3)


Predavanja iznose ukupno 45 sati, po 22,5 sati za prvi i 22,5 sati za drugi semestar. Svaki student pohađa 45 sati vježbi u prvom i 45 sati vježbi u drugom semestru.